Gmina

Aktualności

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

Rozmiar czcionki:

 

 

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2015 i obejmować będzie swoim zasięgiem następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem Programu będzie wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą.

Komponent „A” Programu obejmuje działania dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom branży polskich specjalności żywnościowych, polegające na kompleksowej organizacji ich wystąpień na wybranych polskich i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz ich udziału w szkoleniach i misjach gospodarczych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanychzwiązanych z udziałem maksymalnie dwóch (2) przedstawicieli jednej (1) firmy w działaniach promujących wskazanych w komponencie A. Warunkiem uzyskania ww. dofinansowania jest zadeklarowanie przez firmę swojego udziału w co najmniej 50% działań promocyjnychwymienionych w komponencie A. Listę działań objętych programem znajdą Państwo tutaj 

Kto może dołączyć do Branżowego Programu Promocji?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:

 • 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 • 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 • 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 • 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,
 • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
 • 10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów,
 • 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
 • 10.71.Z – Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 • 10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich,
 • 10.73.Z – Produkcja makaronów,
 • 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
 • 10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy,
 • 11.01.Z – Produkcja wódek,
 • 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
 • 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
 • 11.05.Z – Produkcja piwa.

 

Mile widziane jest aby przedsiębiorcy zgłaszający chęć udziału w branżowym programie promocji posiadali:

 

1) uprawnienia do wprowadzania swoich produktów (polskich specjalności żywnościowych) na rynki objęte kampanią i/lub posiadali stosowne certyfikaty (tam gdzie jest to wymagane) lub potwierdzenie rozpoczęcia procedury ubiegania się o stosowne uprawnienia i certyfikaty,

2) odpowiedni potencjał eksportowy uwzględniający możliwość zbytu odpowiednich grup produktów na poszczególnych rynkach docelowych

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który spełnia dodatkowo warunki:

1) zgłosił swój udział w branżowym programie promocji, zobowiązując się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50 % liczby działań określonych w branżowym programie promocji;

2) w roku podatkowym, w którym składa wniosek oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro;

3) nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

4) nie prowadzi działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych;

Przez termin „przedsiębiorca” należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), tj. zgodnie z Art. 1 Załącznika I „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

W jaki sposób przystąpić do Programu?

Deklaracja udziału w wybranej liczbie działań promujących odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i odesłanie do ARR poniższych dokumentów:

 1.  formularz deklaracji uczestnictwa
 2. uzupełniony KALKULATOR KOSZTÓW –  Arkusz nr 1

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w branżowym programie promocji organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego powinni przesłać ww. dokumenty w wersji elektronicznej na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na numer: 22 661 72 26 oraz w wersji papierowej na adres:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

1. Zgłoszenie swojego udziału do Agencji Rynku Rolnego wraz z deklaracją uczestnictwa w co najmniej 50% działań promujących objętych programem!

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki najpóźniej na 1 dzień przed pierwszym wydarzeniem promującym, w którym przedsiębiorca deklaruje swój udział.

3. Udział w wydarzeniu i poniesienie koszów – lista kosztów kwalifikujących znajduje się tutaj 

4. Złożenie wniosku o płatność w Ministerstwie Gospodarki - Ministerstwo weryfikuje wniosek i może dofinansować działanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Każdy uczestnik branżowego programu promocji składa wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki jednokrotnie – najpóźniej 1 dzień przed pierwszym działaniem promującym programu, w którym uczestnik weźmie udział, jednocześnie deklarując uczestnictwo w działaniach promujących przez cały okres trwania programu, tj. w latach 2012 – 2015. Wniosek o płatnośćskładany jest każdorazowo po zakończeniu danego działania promującego.

Przedsiębiorca - uczestnik pokrywa 100% kosztów uczestnictwa w wybranym zdarzeniu i otrzymuje po każdym zdarzeniu zwrot maksymalnie 75% kwalifikowanych kosztów udziału, ale nie więcej łącznie niż równowartość 200 tys. euro - w przeciągu ostatnich 3 lat podatkowych (pomoc de minimis).

 

 

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie udziału przedsiębiorców w działaniach promujących objętych Branżowym Programem Promocji branży polskich specjalności żywnościowych -

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze

Dokumenty do pobrania przez Wnioskodawców:

1) regulamin konkursu dla przedsiębiorców wnioskujących o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10299/RPK.pdf

2) formularz wniosku o dofinansowanie:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10299/wniosek.rtf

3) instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10299/Instrukcja%20wypełniania%20wniosku%20o%20dofinansowanie.pdf

4) przewodnik po kryteriach wyboru wniosków

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10299/Przewodnik.pdf

5) wzór umowy o dofinansowanie

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10299/Wzór%20umowy.pdf

 

Oferta Agencji Rynku Rolnego

 1. Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorcy - uczestnika w wybranych działaniach promocyjnych z komponentu A Programu, w tym m.in.: wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej, organizacja transportu i zakwaterowania, spedycja eksponatów, najem personelu pomocniczego (hostessy, tłumacze), itp.
 2. Pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie składanego w MG i późniejszym jego rozliczeniu.
 3. Zaliczkowe finansowanie części kosztów kwalifikowanych związanych z udziałem przedsiębiorcy w wybranym działaniu promocyjnym:

a) 30 % szacunkowych kosztów wybranego działania promocyjnego przedsiębiorca - uczestnik wpłaca na wskazany rachunek bankowy nie później niż 30 dni przed jego rozpoczęciem,

b) w ciągu 7 dni od zakończenia działania ARR dokona rozliczenia końcowego kosztów przypadających na przedsiębiorcę i wystawi fakturę z 14-dniowym terminem płatności,

c) faktura wystawiona przez ARR będzie stanowiła podstawę do uzyskania refundacji poniesionych wydatków,

d) warunkiem skorzystania z zaliczkowego finansowania jest zawarcie przez przedsiębiorcęporozumienia z ARR o udziale w wybranych działaniach promocyjnych w ramach branżowego programu promocji,

e) zaliczkowe finansowanie przez ARR dotyczy wyłączenie następujących kosztów kwalifikowanych:

- wynajmu powierzchni wystawienniczej;

- wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej;

- wynajmu sal konferencyjnych;

- zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych;

- zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji;

- szkoleń związanych z udziałem w programach promocji;

- zakupu usług tłumaczenia symultanicznego;

- zakupu usługi transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną;

- wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych;

f) pozostałe koszty są finansowane bezpośrednio przez przedsiębiorców.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji Branżowego Programu Promocji prosimy pisać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwonić:

Pani Eliza Wójcik tel. +48 22 661-72-89

Pani Katarzyna Szymańska tel. +48 22 661-75- 49.

Share