Gmina

Druki do pobrania

Rozmiar czcionki:

Procedury załatwiania spraw w Urzędzie Gminy

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą procedure jej załatwiania. Można ją uzyskać klikając na  jej nazwę w tabelce poniżej. Dzięki temu można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze. Uniknie się w ten sposób kilkakrotnych wizyt w Urzędzie, a pobrane druki można spokojnie wypełnić już w domu.

Uwaga
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Mieszkańca.

 

Oprogramowanie przydatne do odczytytu druków.

Adobe Reader program do odczytu dokumentów pdf

Word Viewer program do odczytu dokumentów doc

7-zip program do archiwizacji danych

Adobe reade pobieranie

Word wiever pobieranie

7-zip pobieranie

Kliknij w odpowiednią ikonkę aby pobrać

 

Druki do pobrania

 

Procedury Druki
  PDF DOC
Referat Administracyjny    
     
Stanowisko ds. Obywatelskich    
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców PDF DOC
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców PDF DOC
Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców PDF DOC
Deklaracja do wpisania do rejestru   DOC
Zgłoszenie pobytu stałego PDF  DOC
Zgłoszenie pobytu czasowego   PDF DOC
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu PDF  DOC
Druk pelnomocnictwa meldunkowego   DOC
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice PDF DOC
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP  PDF DOC
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  PDF DOC
Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego  PDF DOC
Zameldowanie decyzją administracyjną  PDF  
Wymeldowanie decyzją administracyjną PDF DOC
Karta Dużej Rodziny  PDF  DOC
Oświadczenie o odbywaniu nauki; Karta Dużej Rodziny DOC
Oświadczenie o prawach rodzicielskich; Karta Dużej Rodziny    DOC
Wydanie dowodu osobistego PDF DOC
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego PDF DOC
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców PDF

DOC

DOC

Wniosek o rezygancję ze sprzedaży napojów alkoholowych    DOC
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  PDF DOC
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolanizezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych    DOC
Oświadczenie o sprzedanym alkoholu   DOC
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu   DOC
     

 

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

   
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub dokonanie zmiany, zawieszenia,wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej PDF  
Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami PDF  
Załącznik CEIDG-MW PDF  
Załącznik CEIDG-RD PDF  
Załącznik CEIDG-RB PDF  
Załącznik CEIDG-SC PDF  
Załącznik CEIDG-PN PDF  
Załącznik CEIDG-POPR PDF  
Częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają
zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych
PDF  
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 PDF  
     
Referat Finansowy    
     
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych    
Wydawanie zaświadczeń dotyczących wielkości gospodarstwa rolnego i hektarów przeliczeniowych oraz o wysokości zaległości podatkowych PDF DOC
Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób prawnych PDF DOC
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych PDF DOC
Zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób prawnych PDF DOC
Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych PDF DOC
Zgłoszenie środków transportowych i ustalenie wymiaru podatku od środków transportu PDF DOC
Udzielane ulgi podatkowej    
Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej PDF DOC
Oświadczenie o stanie majątkowym PDF DOC
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa PDF DOC
     
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego PDF1, PDF2 DOC1, DOC2
     
Druki obowiązujące od 2016 roku:
   
Deklaracja na podatek leśny 2016 PDF DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości 2016 PDF  DOC
Deklaracja na podatek rolny 2016 PDF  DOC
Informacja ws. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2016 PDF DOC
Rozporządzenie ws. wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych PDF  DOC
     
Referat inwestycji i rozwoju    
     
Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki energetycznej Gminy    
Wydanie decyzji o lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym PDF DOC
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami (Opłata coroczna za urządzenie) PDF DOC
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót PDF DOC
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu w pasie drogowym PDF DOC
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym PDF DOC
     
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji budowlanych    
Ustalenie numeru porządkowego PDF DOC
Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości PDF DOC
     
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami    
Podział nieruchomości PDF DOC
     
Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa    
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów PDF DOC
Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych PDF DOC
Wydanie informacji o środowisku i jego ochronie PDF DOC
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
PDF DOC
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości PDF DOC
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości PDF DOC

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

PDF DOC

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

      PDF       DOC
Referat Oświaty    
Informacja o obowiązku nauki PDF DOC
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół PDF DOC
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

PDF

PDF

DOC
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

 

DOC
Formularz ubiegania się o pomoc de minimis

PDF


Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de menimis

 

DOC
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis   DOC

 

   
 
     

Kadry

   
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie PDF DOC
     
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Dodatek mieszkaniowy PDF DOC
Deklaracja o wysokości dochodów PDF DOC
Potwierdzenie wydatków – najemcy PDF DOC
Potwierdzenie wydatków – podnajemcy PDF DOC
Informacja o lokalu mieszkalnym PDF DOC
Pomoc społeczna    
Świadczenia rodzinne    
Fundusz alimentacyjny    
Stypendium szkolne    
Przyznanie zasiłku szkolnego    

Share