Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie od 25.06.2014 r. do 24.09.2014 r.

Rozmiar czcionki:

Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy oraz podległego Urzędu za okres od 25 czerwca do 24 września 2014 r.:

Dnia 25.06.2014 Wójt:

 • Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika Generała Waraksiewicza.
 • Gratulował przodownikom nauki osiągnięć w roku szkolnym 2013/2014.

Dnia 26.06.2014 Wójt:

 • Wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej Bratian-Kaczek ".
 • Podpisał umowę o dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie.

Dnia 27.06.2014 Wójt:

 • Uczestniczył w obchodach Dni Drwęcy połączonych z obchodami Dni Nowego Miasta Lubawskiego.

Dnia 28.06.2014 Wójt:

 • Wziął udział w obchodach Dnia Seniora w Chroślu.

Dnia 30.06.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Panem Misiurskim z Pacółtowa w celu zapoznania się z ofertą wyłapywania bezpańskich psów.
 • Rozmawiał z Panią Marią Krezymon – Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • Uczestniczył w spotkaniu członków Kółka Rolniczego w Skarlinie w sprawach spłaty zaległości podatkowych i działań restrukturyzacyjnych.

Dnia 01.07.2014 Wójt:

 • Uczestniczył w spotkaniu Komitetu ds. Sztandaru Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Dnia 04.07.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Ks. Markiem Wróblewskim z Jamielnika w celu omówienia możliwości wsparcia finansowego dla parafii.

Dnia 07.07.2014 Wójt: 

 • Spotkał się z mieszkańcami w sprawie drogi w Bratianie.
 • Winszował mieszkance Nowego Dworu Bratiańskiego z okazji 90-tych urodzin.

Dnia 09.07.2014 Wójt:

 • Wspólnie z Panem Zbigniewem Ziejewskim spotkał się z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w celu omówienia spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości.
 • Rozmawiał z Dyrektorem PKP Andrzejem Włodarskim w sprawach przejęcia fragmentu ulicy Kasztanowej w Jamielniku i udostępnienia placu pod posadowienie wiaty przystankowej na dworcu kolejowym w Jamielniku.

Dnia 10.07.2014 Wójt:

 • Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej.
 • Podpisał akt notarialny związany z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne w miejscowości Pacółtowo.

Dnia 14.07.2014 Wójt:

 • Wspólnie z kierownikiem Referatu Iwestycji i Rozwoju - Panem Bieleckim, spotkał się z Dyrektorem Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Panem Nicewiczem, w celu omówienia problemów związanych z uzgodnieniem dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze krajowej w Bratianie.
 • Uczestniczył w spotkaniu w sprawie planowanej budowy elektrowni wiatrowych w Gwiździnach.

Dnia 15.07.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Sołtysami, aby omówić temat wynajmu świetlic wiejskich.

W dniach 15 - 28.07.2014 Wójt przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Dnia 22.07.2014

 • Pani Danuta Ewertowska w imieniu Wójta uczestniczyła w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Dnia 24.07.2014

 • Pani Sekretarz reprezentowała Wójta podczas obchodów Święta Policji.

Dnia 29.07.2014 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielami firmy Windcom.

Dnia 30.07.2014 Wójt:

 • uczestniczył w Sesji Rady Gminy.

Dnia 31.07.2014 Wójt:

 • Uczestniczył w uroczystości odsłonięcia obeliska na cmentarzu ewangelickim w Gryźlinach.

Dnia 01.08.2014 Wójt:
Zawarł akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej położonej w miejscowości Jamielnik

 • Spotkał się z Panem Marcinem Bulińskim - Wicestarostą Powiatu Nowomiejskiego oraz Panem Kłosowskim – Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wykonania zjazdów z drogi powiatowej w Radomnie.
 • Spotkał się z przedstawicielem firmy Kapanaal z Brodnicy w sprawie budowy chodnika w Tylicach.

Dnia 05.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Panią Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława w celu omówienia kwestii podatku od kładki pieszej w Radomnie oraz w sprawie umowy najmu na teren zajmowany przez Krainę Brata Jana.

Dnia 06.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Panem Nicewiczem - Dyrektorem Oddziału Olsztyńskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu omówienia sprawy budowy chodnika w Bratianie.
 • Uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Dnia 07.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach oraz Przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Tylice w celu omówienia dalszej współpracy.
 • Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika Gen. Waraksiewicza.

Dnia 08.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z przedstawicielem firmy Vorwerk w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do zakładów produkcyjnych tejże firmy w Brodnicy i Kurzętniku.

Dnia 12.08.2014 Wójt:

 • Wziął udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Sztandaru Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Dnia 13.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z przedstawicielem firmy Wtórpol będącej właścicielem kontenerów na odzież używaną w sprawie czynszu dzierżawnego.

Dnia 19.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z projektantem drogi Skarlin – Śluzka w sprawie omówienia dokumentacji technicznej.

Dnia 20.08.2014 Wójt:

 • Dopingował uczestnikom Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Kurzętniku.
 • Pani Sekretarz reprezentowała Wójta podczas spotkania z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kisielicach w celu omówienia kosztów dowozu dzieci do ośrodka w Kisielicach.

W dniach 21-22.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Panem Grzegorzem Kowalkowskim z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W dniach 23.08.2014 Wójt:

 • Jako Gospodarz uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika Gen. Waraksiewicza.

Dnia 25.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z przedstawicielem operatora telefonii komórkowej T-mobile.

Dnia 26.08.2014 Wójt:

 • Uczestniczył w pogrzebie matki ks. Jacka Koczorskiego z parafii w Gwiździnach.

Dnia 27.08.2014 Wójt:

 • Wziął udział w spotkaniu z Dyrektorami Szkół, na którym omówiono bieżące sprawy związane z organizacją roku szkolnego.

Dnia 28.08.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Panią Radną Haliną Sieńską w sprawie dowozu dzieci do szkoły w Bratianie.

Dnia 29.08.2014 Wójt:

 • Złożył życzenia z okazji Dnia Straży Gminnej pracownikom Straży.

Dnia 01.09.2014 Wójt:

 • Wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył kwiaty pod pomnikiem w Nawrze z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 • Uczestniczył w spotkaniu w sprawie organizacji dożynek gminnych.

Dnia 02.09.2014 Wójt:

 • Przedstawił w Urzędzie Pracy informacje dotyczące uczestnika robót publicznych, z którym zaprzestaliśmy współpracy ze względu na niestawianie się do pracy.

04.09.2014

 • Uczestniczył w uroczystym pożegnaniu Dyrektora Urzędu Pracy.
 • Spotkał się z mieszkańcami Pustek i Radomna podczas zebrań wiejskich.

Dnia 05.09.2014 Wójt:

 • Podpisał dwa akty notarialne dotyczące przejęcia w formie darowizny dróg w Pacółtowie.
 • Spotkał się z mieszkańcami Pustek i Radomna podczas zebrań wiejskich.

Dnia 06.09.2014 Wójt:

 • Wziął udział w akcji czytania „Trylogii” zorganizowanej w Bibliotece w Jamielniku.
 • Uczestniczył w uroczystości kościelnej Odnowienia Aktu Intronizacyjnego.

Dnia 07.09.2014 Wójt:

 • Spotkał się z rolnikami podczas dorocznego ich święta - Dożynek Gminnych w Lekartach.

Dnia 08.09.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Radnymi Gminy Nowe Miasto Lubawskie w celu ustalenia możliwości poszerzenia zakresu inwestycji drogowych w bieżącym roku.
 • Uczestniczył w spotkaniu z przedsiębiorcami.

Dnia 09.09.2014 Wójt:

 • Wziął udział w spotkaniu w sprawie sztandaru nowomiejskiej Policji.
 • Spotkał się z Panem Nicewiczem – Dyrektorem olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Uczestniczył w zebraniach wiejskich w Gryźlinach, Chroślu i Nowym Dworze Bratiańskim.

Dnia 10.09.2014 Wójt:

 • Spotkał się z Dyrektorem Zakładu Energetycznego w Brodnicy w sprawie przyspieszenia procedury związanej z zawarciem umów na dostawę energii elektrycznej w celu zasilenia nowo wybudowanego oświetlenia w Mszanowie i Bratianie.
 • Wziął udział w zebraniach wiejskich w Nawrze i w Mszanowie.

Dnia 11.09.2014 Wójt:

 • Zawarł akt notarialny na zamianę nieruchomości z Nadleśnictwem Jamy. Zamiana dotyczyła gminnej działki leśnej w Jamielniku na teren wokół Pomnika Ofiar Hitleryzmu w Nawrze.
 • Spotkał się z mieszkańcami Bagna i Jamielnika podczas zebrań wiejskich.

W dniach 16 - 17.09.2014 Wójt:

 • uczestniczył w XV Kongresie Gmin Wiejskich.

Dnia 18.09.2014 Wójt:

 • Spotkał się z mieszkańcami Pacółtowa i Tylic podczas zebrań wiejskich.

W dniu 22.09.2014 Wójt:

 • Uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy
 • Spotkał się z mieszkańcami Gwiździn podczas zebrania wiejskiego.

Dnia 23.09.2014 Wójt:

 • Spotkał się z mieszkańcami Kaczku i Bratiana podczas zebrania wiejskiego.

Ponadto w zakresie bieżącej działalności Wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 24 czerwca do 23 września br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 

 • wykonano równanie dróg gminnych w miejscowości: Chrośle;
 • dokonano cząstkowych napraw dróg poprzez nawiezienie tłucznia na drogi: Bratian – Nawra (36 ton); w Tylicach (60 ton); w Pacółtowie (50 ton)- nawieziono 300 ton żwiru na drogę gminną Bratian – Pustki;
 • przeprowadzono udrożnienie studni chłonnej przy drodze gminnej w Jamielniku oraz odpływu wody w Mszanowie, wykonano koryto odprowadzające wodę przy drodze gminnej w Radomnie przy stadionie, oczyszczono przydrożny rów w Kaczku;
 • ustawiono betonowe kosze przy przystankach autobusowych w Pacółtowie, Gwiździnach, Nawrze, Nowym Dworze, Chroślu, Bagnie, Jamielniku, Lekartach i Skarlinie;
 • ustawiono znaki drogowe przy drodze gminnej w Radomnie przy stadionie,
 • wykonano prace remontowe w Krainie Brata Jana;
 • wykoszono tereny placów zabaw, placów zieleni, przystani kajakowej, wzdłuż dróg we wszystkich miejscowościach gminy oraz wycięto zakrzaczenia i przycięto żywopłoty w miejscowościach: Kaczek, Jamielnik, Nowy Dwór Bratiański, Gryźliny, Nawra, Mszanowo, Łąki Bratiańskie;
 • przeprowadzono opryski środkiem chemicznym chodników w miejscowości Skarlin;
 • zamontowano słupki odblaskowe, zabezpieczające rów przy drodze gminnej w Nowym Dworze Bratiańskim;
 • ułożono płyty ażurowe przy stawie gminnym w Gwiździnach;
 • zdemontowano bariery energochłonne przy drodze w Kaczku;
 • pomalowano pasy na parkingu oraz przejście dla pieszych przed Urzędem Gminy w Mszanowie;
 • przeprowadzono prace porządkowe przy świetlicach wiejskich, drogach, stawach, pomnikach i przystankach autobusowych w miejscowościach: Lekarty, Bratian, Jamielnik, Mszanowo, Nawra, Skarlin i Tylice;
 • przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy pomniku Gen. Waraksiewicza w Mszanowie oraz na rondzie w Bratianie;
 • przeprowadzono prace naprawcze ołtarza w Łąkach Bratiańskich;
 • wykonano montaż tablic informacyjnych oraz naprawę rynny w Urzędzie Gminy;
 • zebrano śmieci z przystanków autobusowych, z lasu, wzdłuż dróg oraz z przystani kajakowej;
 • zasypano gruzem dziurę na torowisku w Tyliczkach.

W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec sierpnia 2014 roku było 584 zarejestrowanych osób bezrobotnych, czyli o 9 osób mniej niż według stanu na koniec lipca.


Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:

 • Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2014,
 • Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Tylice,
 • Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie w roku szkolnym 2014/2015,
 • Dostawę drzewek i krzewów na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie w ramach „Akcji edukacyjnej: Więcej zieleni w naszej gminie.
 • Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Cichej w Bratianie,
 • Dowóz ucznia z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w roku szkolnym 2014/2015,

Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:

 • Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bratianie.

Stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

 • Budowa drogi Bratian - Kaczek - wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pacółtowie - zgłoszono do odbioru sieci wodociągowe oraz pierwszą część sieci kanalizacyjnej; kierownik Bielecki wizytuje nieruchomości, których właściciele zgłosili szkody powstałe w skutek działalności wykonawcy inwestycji;
 • w zakresie ulicy Osiedlowej i Ogrodowej w Bratianie prace zostały częściowo wykonane, trwa układanie kostki brukowej, należy obrobić studnie i posprzątać teren,
 • budowa drogi Nawra - Ustronie - kończą się prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową, w kolejnym etapie zostanie ułożona kostka brukowa.
 • budowa drogi dojazdowej do boiska w Radomnie – zrealizowana i odebrano, nastąpi jeszcze usunięcie usterek związanych z gromadzeniem się wody,
 • budowa drogi w Tylicach w kierunku cmentarza oraz drogi Tylice-Gwiździny z łącznikami I etap – w ubiegły piątek nastąpił odbiór prac,
 • budowa drogi betonowej w Chroślu została zrealizowana, zakończono prace odbiorowe,
 • budowa boisko szkolnego w Radomnie - prace zostały zakończone,
 • budowa oświetlenia na ul. Piaskowej i Polnej w Mszanowie oraz na ul. Górnej w Bratianie- prace są wykonane, oczekuje się na realizację umów w sprawie dostawy energii elektrycznej,
 • chodnik w Tylicach – wykonano 70% prac,
 • wiata ze ścieżką edukacyjną w Jamielniku – została wykonana, do realizacji pozostało ułożenie polbruku,
 • dokumentacja dotycząca budowy drogi w Skarlinie w kierunku Podlaszewa została wykonana,
 • ogrodzenie w Lekartach – wykonane i odebrane,
 • świetlica w Nawrze – odebrana z uwagą usunięcia jednej usterki,
 • place zabaw – wyremontowano, jednak ich trwałość jest ograniczona i aktualnie coraz częściej dochodzi do kolejnych usterek,
 • budowa drogi w miejscowości Kaczek – zakończono, wykonano nowy „dywanik” asfaltowy,
 • budowa linii oświetlenia w Gwiździnach – zakończono i uruchomiono,
 • budowa linii oświetlenia ul. Cichej w Bratianie – zlecono do wykonania,
 • plac manewrowy przy szkole w Radomnie – zlecony do wykonania,
 • budowa chodników w Mszanowie i Bagnie – zakończono,
 • wiaty przystankowe – wykonano place pod przystanki w Gwiździnach i w Bratianie, w Radomnie zrealizowano w ramach remontu drogi powiatowej, aktualnie czekamy na dostawę wiat,
 • wykonano 7 różnych odcinków sieci wodociągowych,
 • remont świetlicy w Kaczku – zakończony,
 • remont dachu szkoły w Gwiździnach prace zostały wykonane, nastąpił odbiór,
 • remont sufitu sali gimnastycznej szkoły w Bratianie oraz remont kuchni, wynikające z zaleceń Sanepidu – zakończony,
 • remont schodów w GCK i GOPS – zakończone,
 • remont wentylacji świetlicy w Pacółtowie - zlecono do wykonania,
 • wymiana siatki ogrodzeniowej przy szkole w Gwiździnach – prace zostały zakończone,
 • odbudowa odcinka ogrodzenia zdemontowanego w związku z budową drogi Bratian-Kaczek zostanie wykonana do końca bieżącego tygodnia.
 • malowanie jednego pomieszczenia biblioteki w Jamielniku zostało ukończone
 • przebudowa wysepki w Bratianie – wykonana.
 1. Gmina otrzymała wnioskowaną kwotę do zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 1 mln zł za 2013 rok związanego m.in. z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Bratianie.
 2. Otrzymaliśmy informację, że zadanie „Zakup wyposażenia osobistego strażaka dla OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie” zostało zakwalifikowane do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 4 000 zł. Gmina wnioskowała o kwotę 8 487 zł.
 3. W odpowiedzi na pismo w sprawie montażu luster Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedziała, że droga krajowa nr 15 nie tworzy skrzyżowania z ulicą Zatorze. W związku z tym koszty zakupu, ustawienia i utrzymania lustra ponosi wnioskodawca. Z uwagi na znaczną szerokość wlotu ul. Zatorze, brak możliwości określenia jednego punktu zatrzymania pojazdu przy włączaniu do ul. Olsztyńskiej oraz brak jest miejsca na ustawienie lustra na poboczu po przeciwnej stronie wlotu. Dlatego też GDDKiA oczekuje na przedstawienie propozycji lokalizacji lustra w celu rozpatrzenia.
 4. Otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego z informacją, iż podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego rozpatrywany był wniosek Radnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie dotyczący zagrożenia związanego z ruchem pojazdów rowerowych na trasie Nowe Miasto Lubawskie – Bratian po drodze krajowej nr 15. Komisja uznając przytoczone argumenty, uznała za zasadne podjęcie wspólnych działań Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z Wójtem Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie w celu należytego uregulowania sprawy oraz sprawdzenia możliwości ewentualnego pozwolenia na doraźne korzystanie przez rowerzystów z chodnika.
 5. W dniach od 18 sierpnia do dnia 12 września br. przeprowadzona została kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonanie dochodów budżetu państwa w 2013 roku. Działalność gminy i jednostek podległych oceniono pozytywnie we wszystkich zakresach, jedynie w zakresie realizacji dochodów budżetowych działalności Gminy oceniono pozytywnie z uchybieniami ze względu na nieterminowe zwroty dochodów budżetu państwa na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 6. Wojewoda Warmińsko-Wojewódzki zlecił kontrolę Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Przedmiotem kontroli, która trwała od 27 czerwca do 7 lipca br. była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Działalność Ośrodka w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.
 7. Na dzień 26 września ustalono termin spotkania przy wiadukcie kolejowym w Jamielniku w celu ustalenia przyczyn występowania utrudnień po ulewnych opadach oraz sposobu ich usunięcia, a także ustalenia stron odpowiedzialnych za stan odwodnienia jezdni pod wiaduktem kolejowym. Organizatorem spotkania jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które wysłało informację do Urzędu Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Inspektora ds. nawierzchni i podtorza.

Zarządzenia wydane w okresie od 24 czerwca do 24 września 2014r. :

25.06.2014r.:

 

 • w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach; przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego; prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach; przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego; prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach; przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego; prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach; przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego; prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzenia postepowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych
 • w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach; przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego; prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

26.06.2014r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych oraz wskazania osób dokonujących oceny formalnej ofert

27.06.2014r.:

 • w sprawie cofnięcia upoważnienia Pana Zygmunta Grubalskiego specjalisty ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
 • w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2013 rok
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.
 • w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na 2014 rok

1.07.2014r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie w II połowie 2014 roku zadania samorządu Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

4.07.2014r.:

 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 379/1 i 379/18, położonych w obrębie geodezyjnym Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie
 • w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Budowa boiska sportowego w Radomnie” dofinansowanego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013
 • w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo” dofinansowanego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2007- 2013
 • w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VI. Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2007- 2013
 • w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze” dofinansowanego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

14.07.2014r.:

 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 8 i 22, położonych w obrębie geodezyjnym
 • Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie
 • w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 • w sprawie upoważnienia do przyznawania Kart Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
 • w sprawie regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
 • w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

29.07.2014r.:

 • w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości (dz. nr 216/66 obręb Jamielnik) stanowiącej własność
 • Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 • w sprawie Planu kontroli zarządczej na 2014r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jednostkach organizacyjnych Gminy

04.08.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.\\ 

5.08.2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie

12.08.2014r. w sprawie zmiany „Wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych”

19.08.2014r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Nowe Miasto Lubawskie pomieszczenia tymczasowego

20.08.2014r.:

 • w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.
 • w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

22.08.2014r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich


25.08.2014r. W sprawie określenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Gwiździnach


26.08.2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 356/6 356/10 położonych w obrębie geodezyjnym Pacółtowo, Gmina Nowe Miasto Lubawskie


27.08.2014r.:

 • w sprawie zasad zwrotu kosztów stawiennictwa w charakterze świadka
 • w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 144/3, położonej w obrębie geodezyjnym Lekarty, gmina Nowe Miasto Lubawskie

28.08.2014r.:

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.
 • w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na 2014 rok

5.09.2014r.:

 • zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich
 • w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.

10.09.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich


16.09.2014r.:

 • w sprawie powołania komisji do spraw odbioru wykonanych robót: „Przebudowa drogi gminnej Tylice - PGR Tylice, dojazd do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 mb – I etap”
 • w sprawie powołania komisji do spraw odbioru wykonanych robót: „Przebudowa drogi gminnej Tylice – Gwiździny wraz z załącznikami”

18.09.2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 119/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej


19.09.2014r. w sprawie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego oddziału przedszkolnego i niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego


22.09.2014r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru wykonanych robót: „Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian – Etap I”


23.09.2014r.:

 • w sprawie upoważnienia o występowanie do sądu z wnioskiem o wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych
 • w sprawie powołania komisji do spraw odbioru wykonanych robót: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo, zlokalizowanej na działkach nr 24, 45/8 obręb Pacółtowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo, zlokalizowanej na działkach nr 35, 45/8, 71/14, 378 obręb Pacółtowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie”.

 

Share