Informacja o pracy Wójta w okresie od 25.02.2015 r. do 24.03.2015 r.

Rozmiar czcionki:

 Wójt przedłożył sprawozdanie ze swojej pracy oraz podległego Urzędu

za okres od 25 lutego do 24 marca 2015 r.

 

 

26-27.02.2015 Wójt

 • uczestniczył w Konferencji organizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

26.02.2015 Wójt

 • spotkał się z Panem Jarosławem Berą - Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 15.
 • Sekretarz Gminy reprezentowała Wójta podczas Gali Sportu Nowomiejskiego.

02.03.2015 Wójt

 • uczestniczył w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.

03.03.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Wojciechem Dereszewskim – Wójtem Gminy Kurzętnik,
 • podpisał akt notarialny na sprzedaż działki nr 216/52 położonej w Jamielniku,
 • uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy, podczas którego omówiono plan budowy dróg gminnych.

04.03.2015 Wójt:

 • spotkał się z osobą chcącą złożyć ofertę na konkurs na kandydata na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie,
 • spotkałem się z przedstawicielami firmy Energia Polska w sprawie omówienia możliwości uzyskania oszczędności związanych ze zmianą sposobu ogrzewania obiektów gminnych,
 • podpisałem porozumienie o współpracy w zakresie budowy dróg z Gminą Kurzętnik.
 • Pani Kierownik Referatu Oświaty w moim imieniu uczestniczyła w uroczystości z okazji XV rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Gwiździnach imienia ks. Kazimierza Wróblewskiego.

05 - 06.03.2015 Wójt

 • uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskiej RP.

06 – 08.03.2015 Wójt

 • z okazji Dnia Kobiet złożył życzenia mieszkankom następujących miejscowości: Pustki, Lekarty, Kaczek, Nowy Dwór Bratiański, Bratian, Tylice, Pacółtowo, Radomno, Gwiździny. Natomiast Pan Zbigniew Wiśniewski – przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia mieszkankom: Chrośla, Nawry, Gryźlin, Jamielnika, Bagna, Skarlina, Mszanowa.

09.03.2015 Wójt:

 • podpisał umowę z przedsiębiorstwem SKANSKA S.A. na roboty budowlane w zakresie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Skarlin-Podlaszewo". Koszt inwestycji to prawie 2 270 000 zł, z czego połowa zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. W zakresie wkładu własnego w kosztach partycypuje powiat nowomiejski kwotą 230 000 zł,
 • spotkał się z pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek z okazji Dnia Kobiet.

10.03.2015 Wójt:

 • podpisał akt notarialny na sprzedaż działki nr 216/51 położonej w Jamielniku,
 • winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkance Bratiana,
 • spotkał się z nauczycielką Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w sprawie konkursu powiatowego z języka angielskiego,
 • uczestniczył w posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy.

11 - 12.03.2015 Wójt

 • wziął udział w Konferencji Samorządu i Oświaty.

13.03.2015 Wójt:

 • podpisał umowę z Samorządem Województwa na realizację zadania pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny – Trasa nr 4. Dofinansowanie nastąpi w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 587 465,44 zł z czego dofinansowanie wynosi 129 573,00 zł. Obecnie trwa postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Sekretarz Gminy reprezentowała Wójta podczas zorganizowanych na terenie Urzędu Gminy obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych.

14.03.2015 Wójt

 • jako gospodarz uczestniczył w Gminnych Igrzyskach Wsi zorganizowanych przez Koordynatora Sportu Gminnego w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.

16.03.2015 Wójt:

 • uczestniczył w spotkaniu z rolnikami i właścicielami gruntów, przez które przebiegać będzie sieć wodociągowa - trasa nr 4 w miejscowości Gwiździny,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w miejscowości Chrośle i Nowy Dwór Bratiański.

17.03.2015 Wójt

 • spotkał się z mieszkańcami Lekart i Nawry podczas zebrań wiejskich.

18.03.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Tomaszem Rafalskim – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie omówienia kwestii organizacji transportu dla osób podejmujących zatrudnienie i pracujących poza terenem Gminy,
 • uczestniczył w ceremonii pogrzebowej nauczycielki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, która była inicjatorką programu partnerskiego realizowanego przez szkołę w Jamielniku oraz szkołę w Kojetin (Czechy),
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Bagnie i Jamielniku.

19.03.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielem firmy oferującej działania zmierzające do uzyskania oszczędności energii elektrycznej,
 • spotkał się z przedstawicielami firmy, oferującej zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów gminnych,
 • w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie dokonał otwarcia Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym,
 • uczestniczył w zebraniu wiejskim w Tylicach.

20.03.2015 Wójt:

 • uczestniczył w uroczystości Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w dziesiątą rocznicę otwarcia nowej szkoły i nadania jej imienia,
 • spotkał się z przedstawicielką Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w sprawie powiatowego turnieju „Jestem mistrzem”,
 • wziął udział w uroczystości oddania do użytkowania rozbudowanego komisariatu policji.

21.03.2015 Wójt

 • uczestniczył w ceremonii pogrzebowej Pani Krystyny Danielewskiej – wieloletniego Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty.

22.03.2015 Wójt

 • wziął udział w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w których Gmina Nowe Miasto Lubawskie uzyskała II miejsce.

23.03.2015 Wójt:

 • uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w sołectwach Kaczek i Bratian.

24.03.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Andrzejem Zielińskim w sprawie utworzenia na terenie naszej Gminy strzelnicy,
 • uczestniczył w zebraniu wiejskim w Pacółtowie.

 

 

 

Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

- W okresie od 24 lutego do 24 marca br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • wyrównano drogi w obrębie wsi Chrośle, Gwiździny, Jamielnik, Radomno oraz Tylice,
 • zdemontowano płoty przeciwśnieżne,
 • usunięto pozimowy piasek z dróg i chodników w Bratianie, Jamielniku, Kaczku, Nowym Dworze Bratiańskim i Gwiździnach,
 • wykonano prace porządkowe na Orliku,
 • wycięto drzewa i zakrzaczenia oraz podcięto konary drzew przy drogach gminnych w miejscowościach: Bratian, Mszanowo, Kaczek, Pustki, Lekarty.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:

 • Wykonywanie obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:

 • Przebudowa drogi gminnej Skarlin – Podlaszewo.

- W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec lutego 2015 roku były 653 zarejestrowane osoby bezrobotne, czyli o 11 osób mniej niż według stanu na koniec stycznia br.

- Złożony wniosek o dofinansowanie w zakresie zatrudnienia animatorów sportu został zakwalifikowany do realizacji.

- W ramach ogłoszonego konkursu na kandydata na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, wpłynęło 8 ofert, wszystkie spełniały wymogi formalne. Komisja przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami, w wyniku których czterech kandydatów zakwalifikowało się do kolejnego etapu. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru Dyrektora podejmie Wójt.

- Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa w sprawie pogarszającego się stanu polskiego rolnictwa. Dokument został przekazany członkom Komisji Rolno-Środowiskowej, a jeżeli ktoś z pozostałych Radnych jest zainteresowany otrzymaniem kserokopii proszę o zgłoszenie się do Biura Rady.

- Uprzejmie informuję, że odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w większości sołectw poza Skarlinem, Radomnem, Gryźlinami, Gwiździnami i Mszanowem. Do chwili obecnej zmiany Sołtysów nastąpiły w Jamielniku, Lekartach i Pustkach.

- W odpowiedzi na nasze pismo w sprawie wspólnego wykonania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w Tylicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie poinformował, że po przeprowadzeniu wizji w terenie ustalono, że do remontu kwalifikuje się odcinek ok. 90 m wykonany z płytek betonowych. ZDW rozważy wspólne wykonanie w/w ciągu pieszego w roku bieżącym przy założeniu dostarczenia materiałów do wbudowania w postaci kostki betonowej, krawężnika drogowego i obrzeży. Zakup pozostałych materiałów oraz zabezpieczenie robocizny będzie leżeć w gestii Gminy. W odniesieniu do budowy 140 mb ciągu pieszego (od chodnika do skrzyżowania z drogą powiatową) informuję, że plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r. nie przewiduje realizacji tego zadania.