Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie od 03.06.2015 r. - 01.07.2015 r.

Rozmiar czcionki:

Wójt przedłożył informację ze swojej pracy oraz podległego urzędu za okres

od 03.06.2015 r. do 01.07.2015 r.

 

05.06.2015 Wójt

 • winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkance Gryźlin.

06.06.2015 Wójt

 • uczestniczył w obchodach Dni Rodziny w Kaczku i Skarlinie.

10.06.2015 Wójt

 • spotkał się z Panem Jarosławem Berą – Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w sprawie odrzucenia naszego wniosku do dokumentacji technicznej budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego dotyczącego budowy ekranów akustycznych w Bratianie.

12.06.2015 Wójt

 • wizytował plac budowy drogi w Skarlinie.

13.06.2015 Wójt:

 • uczestniczył w IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
 • wręczył nagrody uczestnikom wyścigu kolarskiego MTB u Brata Jana.

14.06.2015 Wójt:

 • dokonał otwarcia Rajdu Nowomiejskiego,
 • wziął udział w obchodach Dnia Seniora w Chroślu.

15.06.2015 Wójt

 • podpisał umowę na dostawę ciepła do trzech szkół na terenie Gminy: Radomna, Jamielnika i Skarlina.

16.06.2015 Wójt:

 • spotkał się z Komendantem Straży Gminnej i przedstawicielem firmy, z którą Gmina podpisała umowę na realizację usług fotoradaru w celu omówienia warunków współpracy,
 • spotkał się z Panem Mirosławem Kołpackim, przedstawicielem firmy Energa w sprawie zmiany warunków umowy na konserwację oświetlenia ulicznego.

17.06.2015 Wójt:

 • uczestniczył w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie zadania przebudowy drogi gminnej Skarlin-Podlaszewo realizowanego w zakresie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 1 134 592,00 zł,
 • 18-19.06.2015 przebywał na urlopie wypoczynkowym.

22.06.2015 Wójt:

 • wręczył listy gratulacyjne i nagrody najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Jamielnika w celu zaprezentowania inwestora, który planuje wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 7000 m2. Firma produkuje opakowania dla rolnictwa.

23.06.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Piotrem Siekiem z Firmy Deloitte,
 • uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mszanowie.

24.06.2015 Wójt:

 • uczestniczył w V Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie,
 • uczestniczył w Walnym Zebraniu Kółka Rolniczego w Chroślu.
 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie reprezentował Wójta podczas otwarcia I Lekkoatletycznej Olimpiady Gminno-Miejsko-Powiatowej „Szukamy Przyszłych Olimpijczyków" z okazji XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.

25.06.2015 

 • Pracownik ds. drogownictwa i transportu uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę na temat nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego w regionach.
 • Wójt spotkał się z mieszkankami Gwiździn w celu omówienia organizacji pracy oddziału wychowania przedszkolnego.

26.06.2015 Wójt:

 • podpisał akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej nr 144/5 położonej w Gwiździnach oraz na zamianę nieruchomości działki gminnej nr 289/7 pow. 0,0541 ha na działkę drogową nr 289/9 pow. 0,1399 ha,
 • spotkał się z Prezesem Lubawskiej Spółki Komunalnej,
 • uczestniczył w spotkaniu upamiętniającym 20 lecie przeniesienia siedziby Urzędu Gminy do Mszanowa na którym obecni byli były wójt Roman Trąpczyński i pracownicy Urzędu uczestniczący w tamtym wydarzeniu.

28.06.2015 Wójt

 • uczestniczył w obchodach 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylicach.

29.06.2015 Wójt

 • wziął udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

30.06.2015 Wójt

 • spotkał się z mieszkańcami Gwiździn protestującymi przeciwko likwidacji linii busów. Dotychczas te usługi wykonywała firma transportowa Agencja Turystyczno-Sportowa „Junior” Pani Agnieszki Wróblewskiej.

 

Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

- W okresie od 2 do 30 czerwca br. wykonano następujące prace związane z drogami:

- wyrównano drogi gminne Tylice – Gwiździny, Bratian – Pustki oraz Pustki wieś,

- przetransportowano skrywę i tłuczeń do Skarlina, Bratiana, Mszanowa i Lekart (łącznie 200 ton skrywy i 735 ton tłucznia),

- umieszczono krawężniki na drodze gminnej w Pacółtowie,

- zamontowano znaki drogowe w Gwiździnach: zakaz zatrzymywania i postoju – dotycz obu stron drogi, w Bratianie przy ul. Osiedlowej - zakaz wjazdu i droga jednokierunkowa oraz na ulicy Długiej znak miejscowości Bratian, teren zabudowany, koniec terenu zabudowanego.

- wycięto zakrzaczenia wzdłuż drogi gminnej Lekarty – Jamielnik, Nawra - Prangowizna,

- przeprowadzono koszenie torowiska, placów zieleni oraz placów zabaw w Lekartach, w Mszanowie, w Bratianie, w Gwiździnach, w Pacółtowie, w Chroślu, w Radomnie, w Jamielniku, w Nawrze oraz pasów przydrożnych wzdłuż dróg Mszanowo – Bratian, Bratian – Nawra - Marzęcice, Chrośle – Gryźliny, Gwiździny – Krzemieniewo, Tylice – były PGR, Tylice – Piekiełko, w Łąkach Bratiańskich, Nawrze, Pustkach, Chroślu i Gryźlinach.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:

- Publikację w regionalnej lub lokalnej prasie ogłoszenia nt. projektu Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie,

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2015,

- Dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw w Gwiździnach i Lekartach,

- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:

- Dostawę energii cieplnej do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie,

- W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec maja 2015 roku były 537 zarejestrowanych osób bezrobotnych, czyli o 52 osoby mniej niż według stanu na koniec kwietnia br.

- W wyniku inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w jednostce OSP w Gwiździnach, działającej od stycznia br. w Krajowym Systemu Ratowniczo- Gaśniczym. Jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą.

- Gmina otrzymała informację, że wniosek na dofinansowanie wyposażenia osobistego strażaka dla OSP w Nowym Dworze Bratiańskim nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków.

- Zakończono budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej w Gwiździnach w ramach projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - Trasa nr 4". Odbiór protokólarny robót został przeprowadzony 8 czerwca br. Wybudowano ponad 2 400m sieci. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 52 382 zł.

 

- Zarządzenia wydane w okresie międzysesyjnym:

-3.06.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie odrębnymi ustawami na 2015 rok,

-12.06.2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie,

-15.06.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanowie,

-18.06.2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

-18.06.2014r. W sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w Gminie Nowe Miasto Lubawskie przetargów na zbycie nieruchomości,

18.06.2014r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości (dz.nr 144/5 obręb Gwiździny) stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie,

22.06.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,

22.06.2015r. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na 2015 rok,

26.06.2015r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,

26.06.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie odrębnymi ustawami na 2015 rok,

30.06.2015r. w sprawie zmiany „Polityki Bezpieczeństwa” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”,

30.06.2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

 

 

Share