Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie od 01.07.2015 r. do 15.09.2015 r.

Rozmiar czcionki:

Wójt przedłożył informację ze swojej pracy oraz podległego urzędu za okres

od 01.07.2015 r. do 15.09.2015 r.

 

02.07.2015 Wójt:

 • spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy,
 • uczestniczył w spotkaniu w sprawie opracowania koncepcji i dokumentacji technicznej budowy stacji ujęć wody wraz z częściową modernizacją sieci,
 • spotkał się z Dyrektorem firmy Energa z Brodnicy.

03.07.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielką Agencji Turystyczno – Transportowej „Junior” w sprawie usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy,
 • wziął udział w spotkaniu członków Kółka Rolniczego w Skarlinie,
 • uczestniczył w otwarciu nowej hali produkcyjnej w Bratianie.

04.07.2015 Wójt

 • wziął udział w obchodach Dni Nowego Miasta Lubawskiego.

07.07.2015 Wójt

 • uczestniczył w wyjeździe do Chełmży w celu rozpoznania potencjału i zagrożeń związanych z utworzeniem na terenie naszej Gminy firmy zajmującej się wytwarzaniem foli na cele rolnicze.

08.07.2015 Wójt:

 • podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego z Brodnicy na bieżące remonty dróg gruntowych,
 • uczestniczył w spotkaniu z dziekanem Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nt. utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w NML.

09.07.2015 Wójt

 • podpisał umowę z firmą SKANSKA S.A. na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice” – II etap.

13.07.2015

 • Delegacja gminy uczestniczyła w ceremonii pogrzebowej matki Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

14.07.2015 Wójt

 • winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkance Radomna.

15.07.2015 Wójt

 • spotkał się z przedstawicielem firmy Novoplast w sprawie zakupu nieruchomości.

17.07.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielem firmy oferującej usługi geodezyjne,
 • winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkance Radomna.

18.07.2015 Wójt        

 • wziął udział w uroczystości przekazania Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Bratiańskim lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

19.07.2015 Wójt

 • uczestniczył w Festynie Sportowym w Gwiździnach z okazji XXVIII edycji meczu "Kawalerowie - Żonaci".

20.07.2015 Wójt

 • spotkał się ks. kan. Zbigniewem Markowskim z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim.

22.07.2015 Wójt

 • spotkał się z Sołtysem Nowego Dworu Bratiańskiego.

23.07.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Gustawem Markiem Brzezinem - Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu omówienia kwestii dofinansowania projektów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • z Panem Wolańskim – Dyrektorem Spółki Gazownictwa w Olsztynie omawiał kwestie związane z przebudową odcinka sieci gazowej umieszczonej w pasie drogi gminnej w Pacółtowie (będącej przedłużeniem nowomiejskiej ul. Sosnowej). Działanie to jest niezbędne by uzyskać uzgodnienie Spółki Gazowniczej dla dokumentacji projektowej budowy tejże drogi.

24.07.2015 Wójt

 • uczestniczył w powiatowych obchodach Święta Policji,
 • spotkał się z Panem Orzechowskim – Dyrektorem przedsiębiorstwa Energa - Operator w Brodnicy.

26.07.2015 Wójt

 • wziął udział w powitaniu młodzieży uczestniczącej w obozie polsko-niemieckim.

27.07.2015 Wójt

 • uczestniczył w spotkaniu z rolnikami zorganizowanym przez Izbę Rolniczą. Tematem obrad były szkody łowieckie. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: senator Stanisław Gorczyca oraz posłowie Zbigniew Babalski i Stanisław Żelichowski. Spotkanie odbyło się w Mszanowie.

31.07.2015 Wójt

 • spotkał się z mieszkanką Jamielnika w celu omówienia warunków przejęcia drogi wewnętrznej,
 • uczestniczył w mszy pożegnalnej księdza Jacka Koczorskiego z Parafii w Gwiździnach.

01.08.2015 Wójt

 • wziął udział w uroczystości związanej z oddaniem do użytkowania nowych dróg w Skarlinie.

04.08.2015 Wójt

 • spotkał się z przedstawicielem firmy Neutronik.

06.08.2015 Wójt

 • spotkał się z Panem Kopiczyńskim – Prezesem Przedsiębiorstwa Drogowo - Budowlanego z Brodnicy w celu omówienia spraw związanych z wykonaniem inwestycji drogowej w Pacółtowie,
 • uczestniczył w spotkaniu w Nawrze w celu omówienia z projektantem i radą sołecką założeń do planowanej inwestycji budowy drogi Bratian – Nawra,
 • spotkałem się z Panem Łukaszewskim, z firmy Eltronik, w sprawie rozbudowy na terenie gminy sieci telewizji kablowej i Internetu.

07.08.2015 Wójt

 • spotkał się z Panem Karolem Draśpą w celu omówienia możliwości pozyskania środków na budowę dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

10.08.2015 Wójt

 • z Panem Leszkiem Moczadło – Prezesem Zakładu Usług Komunalnych omówił kwestie dotyczące wykonania zaplanowanych na bieżący rok inwestycji.

11.08.2015 Wójt:

 • spotkał się z mieszkanką Jamielnika w celu sfinalizowania spraw związanych z przejęciem drogi,
 • uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym Dożynek.

13.08.2015 Wójt

 • uczestniczył w odbiorze wyremontowanej świetlicy w Pustkach.

14.08.2015 Wójt

 • z właścicielem Restauracji Basztowa omówił kwestię obsługi Dożynek.

18.08.2015 Wójt:

 • podpisał umowę z bankiem na obsługę kredytu,
 • spotkał się z przedstawicielem firmy Termator w celu omówienia spraw związanych z zapewnieniem dostaw ciepła dla osiedla w Bagnie,
 • uczestniczył w konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

24.08.2015 Wójt

 • spotkał się z Zarządem Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach w celu omówienia gotowości do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

25.08.2015 Wójt

 • spotkał się ze Starostą Nowomiejskim oraz przedstawicielami pozostałych samorządów naszego powiatu w celu omówienia trudnej sytuacji finansowej szpitala powiatowego.

26.08.2015 Wójt:

 • wizytował gospodarstwa rolne biorące udział w konkursie Rolnik Roku Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkance Skarlina.

27.08.2015 Wójt

 • uczestniczył w ostatnim pożegnaniu Kazimierza Konicza – byłego Wójta Gminy       Grodziczno.

28.08.2015 Wójt

 • spotkał się z Panem Józefem Blankiem – Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego oraz z Panem Wojciechem Dereszewskim – Wójtem Gminy Kurzętnik w celu omówienia kwestii związanych z udzieleniem dotacji na projekty składane w konkursie do Narodowego Programu Przebudowy Budowy Dróg Lokalnych.

30.08.2015 Wójt

 • wziął udział w Dożynkach Gminno-Powiatowych które zorganizowano w Bratuszewie w gminie Kurzętnik.

01.09.2015 Wójt:

 • spotkał się z rodzicami z Gwiździn w celu omówienia organizacji nowego roku szkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczestniczył w uroczystościach poświęconych 76. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

02.09.2015 Wójt:

 • wziął udział w spotkaniu z Radą Sołecką Nowego Dworu Bratiańskiego w celu omówienia organizacji Dożynek,
 • spotkał się z mieszkańcami Bagna w sprawie omówienia planowanej inwestycji związanej z budową zakładu zajmującego się produkcją folii rolniczych.

03.09.2015

 • Pani Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas konferencji na temat wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych i Edukacyjnej Wartości Dodanej do monitorowania pracy szkół przez samorządy.

04.09.2015 Wójt

 • podpisał akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej nr 216/67 położonej w Jamielniku.

05.09.2015 Wójt

 • był Gospodarzem Gminnych Dożynek w Nowym Dworze Bratiańskim.

07.09.2015 Wójt

 • przy wsparciu senatora Stanisława Gorczycy kolejny raz zabiegałem u dyrektora GDDKiA w Olsztynie - Mirosława Nicewicza o budowę chodnika w Bratianie przy drodze krajowej nr 15.

08.09.2015 Wójt:

 • z prezesem firmy Novoplast omawiał kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz budynkiem administracyjnym,
 • spotkał się z mieszkańcami Bagna i Jamielnika podczas zebrań wiejskich.

09.09.2015 Wójt:

 • podpisał dwa akty notarialne na sprzedaż działki budowlanej nr 216/68 położonej w Jamielniku oraz działki rolnej nr 580/13 położonej w Bratianie - sprzedaż bezprzetargowa celem poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Pustkach i Radomnie.

10.09.2015 Wójt:

 • podpisał umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Mszanowie na przebudowę ulicy Okrężnej w Bratianie,
 • uczestniczył w zebraniu wiejskim w Gwiździnach.

11.09.2015 Wójt

 • uczestniczył w spotkaniu związanym z przejściem na emeryturę długoletniej pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie.

12.09.2015 Wójt

 • złożył życzenia urodzinowe Pani Sołtys z Pacółtowa.

14.09.2015 Wójt:

 • uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Gryźlinach, Nowym Dworze Bratiańskim i Chroślu.

15.09.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej oraz Zbigniewem Polakiem, radnym Mirosławem Dajosem i burmistrzem Józefem Blankiem w celu zapoznania się z inicjatywą budowy Pomnika Ofiar Komunizmu na placu pomnikowym w Nawrze,
 • wziął udział w zebraniach wiejskich w Kaczku i Bratianie.

 

 

Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

 

- W okresie od 1 lipca do 15 września br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • wyrównano drogi gminne w Bagnie i Jamielniku,
 • przeprowadzono prace porządkowe: na cmentarzu komunalnym w Gwiździnach, przy Urzędzie Gminy w Bratianie, Mszanowie, Pacółtowie, Jamielniku, Nowym Dworze Bratiańskim, Bagnie, Łąkach Brat.,
 • oczyszczono rowy przydrożne w Pacółtowie, Bratianie, Kaczku, Nawrze i Nowym Dworze Brat.,
 • zasypano wyrwy po ulewach na drodze gminnej w Pacółtowie,
 • wysprzątano przystanki autobusowe,
 • przeprowadzono oprysk w celu likwidacji roślin na chodniku w Nowym Dworze Bratiańskim,
 • naprawiono uszkodzone znaki drogowe przy drodze Nowy Dwór Bratiański – Nawra oraz wymieniono znak ograniczenia prędkości w Gwiździnach,
 • ustawiono tablicę informacyjną dotyczącą budowy wodociągu w Gwiździnach,
 • wykonano czyszczenie i malowanie trybun oraz prace porządkowe w Nowym Dworze Brat. w zawiązku z organizacją Dożynek,
 • skoszono trawę na placach zieleni, skwerach i placach zabaw w Jamielniku, Gwiździnach, Mszanowie,
 • wykoszono pobocza dróg Bratian – Kaczek, Bratian – Radomno, Jamielnik – Gryźliny, Gwiździny – Krzemieniewo, Nowy Dwór Bratiański – Nawra,

- Przeprowadzono zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro na:

 • Dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren Gminy Nowe Miasto Lubawskie”,
 • Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie w roku szkolnym 2015/2016,
 • Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2025.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:

 • Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Tylice, Pacółtowo i Bratian,
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł,
 • Przebudowę ulicy Okrężnej w miejscowości Bratian – zakres I etapu obejmuje budowę kanalizacji deszczowa.

- W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec sierpnia 2015 roku były 492 zarejestrowane osoby bezrobotne, czyli o 5 osób mniej niż według stanu na koniec lipca br.

- Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę wykonania projektu pn. "Wydanie publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie poświęconej zabytkom gminnym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów. Realizację zadania oceniono pozytywnie.

- Dokonano odbioru zadania „Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice”. Docelowo zbudowano odcinek drogi o długości 393 m. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 213 tys. zł, z czego 80 tys. zł zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę wykonania projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Realizację zadania oceniono pozytywnie.

- Dokonano odbioru robót w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Skarlin – Podlaszewo”. W ramach zadania zbudowano trzy odcinki dróg o łącznej długości 3,558 km. Łączna wartość inwestycji to 2 269 184,20 zł, z czego połowa została dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

- Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę z wykonania projektu pn.: "Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian – Etap I" dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.” Realizację zadania oceniono pozytywnie.

- Przeprowadzono kontrolę z wykonania projektu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - Trasa nr 4" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie Działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Realizację zadania oceniono pozytywnie.

- Podpisaliśmy umowę z firmą "EU-CONSULT" Sp. z o.o. na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2025. Dokument ten ma być podstawą dla ubiegania się o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

- Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 do 15 września 2015r. przyjmował wnioski o stypendia szkolne.

- Od miesiąca września do Ośrodka Pomocy Społecznej można składać wnioski o zasiłki rodzinne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy trwający od 1.11.2015 do 31.10.2016. Kryterium uprawniające do świadczeń wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko (dochody brane pod uwagę są za rok 2014 uwzględniając stan aktualny w przypadku zmiany sytuacji dochodowej).

- na okres zasiłkowy trwający od 1.10.2015 do 30.09.2016r. Kryterium uprawniające do świadczeń wynosi 725 zł na osobę w rodzinie (dochody brane pod uwagę są za rok 2014 uwzględniając stan aktualny w przypadku zmiany sytuacji dochodowej).Do 31.10.2015r. można również złożyć wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- Osoby zainteresowane dożywianiem dzieci w szkołach mogą składać wnioski o przyznanie posiłku w szkole u pracowników socjalnych z danego terenu.

- Ponadto informujemy o zmianie kwot kryterium dochodowego w świadczeniach pomocy społecznej. Od 1 października 2015r. będzie ono wynosiło 514 zł na osobę w rodzinie, lub 634 dla osoby samotnie gospodarującej.

- W okresie międzysesyjnym zawarto 10 umów na adopcję psa, w tym 4 bez dotacji. Dwie osoby, którym przysługiwała dotacja nie wykorzystały jej.

- Otrzymaliśmy osiem zgłoszeń wystąpienia Barszczy kaukaskich. (potwierdzone)

- Po ogłoszeniu suszy przez Wojewodę wpłynęły 82 zgłoszenia. Komisja na bieżąco szacuje straty.

 

 

Share