Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie 12.09 – 03.10.2012

Rozmiar czcionki:

W okresie międzysesyjnym od 12 września 2012r. do 3 października 2012r.:

W dniu 12.09.2012 Wójt:

 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Pacółtowie i Tylicach,

W dniu 13.09.2012 Wójt:

 • wraz z Dyrektorem Caritas Brodnica wizytował odbudowę domu, który uległ pożarowi w miejscowości Nawra,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Gryźlinach i Nowym Dworze Bratiańskim,

W dniu 14.09.2012 Wójt:

 • uczestniczył w uroczystości z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego w Jamielniku,

W dniu 18.09.2012 Wójt:

 • podpisał aneks do umowy na dofinansowanie projektu budowy kanalizacji w Bratianie,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Kaczku i Bratianie,

W dniu 19.09.2012 Wójt:

 • podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości w Jamielniku,
 • spotkał się z Dyrektorem Caritas i wizytowałem ośrodek w Brodnicy,
 • uczestniczył w zebraniu wiejskim w Mszanowie,

W dniu 20.09.2012 Wójt:

 • podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży działki w Jamielniku,
 • spotkał się z Panią Reczulską w sprawie omówienia zasad świadczenia usługi w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Pustkach i Radomnie,

W dniu 24.09.2012 Wójt:

 • spotkał się z p. Danielem Drzycimskim w sprawie omówienia założeń projektowych budowy drogi Bratian-Kaczek,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Chroślu i Nawrze,

W dniu 25.09.2012 Wójt:

 • przeprowadził negocjacje z dwiema firmami zainteresowanymi modernizacją systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy; najlepsze warunki przedłożyła firma Eco-Technika z Grudziądza,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Lekartach i w Skarlinie,

W dniu 26.09.2012 Wójt:

 • w Urzędzie Marszałkowskim podpisał aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu realizacji inwestycji w miejscowości Bagno,
 • uczestniczył w zebraniach wiejskich w Jamielniku i Bagnie,

W dniu 27.09.2012 Wójt:

 • uczestniczył w pracach komisji rekrutacyjnej powołanej do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; najwyższą ocenę komisji uzyskała Pani Anna Pijaczyńska, która zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz najlepszą koncepcję rozwoju placówki,
 • uczestniczył w naradzie budowlanej dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na modernizacji systemu grzewczego szkoły w Bratianie.
 • uczestniczył w zebraniu wiejskim w Gwiździnach,

W dniu 28.09.2012 Wójt:

 • podpisał akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej w Jamielniku,
 • uczestniczył w XXVII Sesji Rady Powiatu, podczas której podjęto uchwałę dotyczącą realizacji kolejnego etapu inwestycji drogi Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie, a także uchwałę dotyczącą udziału finansowego powiatu w zakresie budowy drogi Gwiździny – Krzemieniewo. Dzięki zagwarantowaniu współfinansowania przez powiat nowomiejski istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania przez Gminę dofinansowania realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

W dniu 1.10.2012 Wójt:

 • uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy,

W dniu 2.10.2012 Wójt:

 • w związku z prowadzonymi przez Marathon Oil działaniami poszukiwania gazu łupkowego w okolicach Nowego Dworu Bratiańskiego Wójt uczestniczył w uroczystości poświęcenia wiertni. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Jarosław Słoma, Starosta Powiatu Nowomiejskiego i inni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,

Ponadto w zakresie bieżącej działalności Wójt i jego pracownicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 12.09. do 02.10. br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • wykoszono place i pobocza dróg gminnych w obrębie: Bagna, Pacółtowa, Skarlina, Łąk Bratiańskich, Mszanowa,
 • wyczyszczono chodnik w Mszanowie w kierunku byłego zakładu Humdrex,
 • naprawiono chodnik przy drodze gminnej w Bratianie,
 • wykonano punktowe naprawy następujących dróg: Nawra – Marzęcice, Kaczek przez wieś, Mszanowo, Tylice w kierunku byłego PGR,
 • wykonano palenisko na przystani kajakowej w Mszanowie,
 • wyrównano następujące drogi gruntowe: Bratian – Kaczek, Tylice – Gwiździny, Gwiździny – Krzemieniewo, Gwiździny w kierunku Pana Raka, Skarlin w kierunku Podlaszewa i Śluzki, Bratian – Pustki oraz Nawra Ustronie,
 • ustawiono znaki drogowe w Jamielniku,

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania do 14 000 Euro na:

 • dostawę z montażem wyposażenia w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum wsi w Bagnie",
 • modernizację i przystosowanie pomieszczeń dla Straży Gminnej,
 • dostawę sprzętu sportowego w ramach projektu "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bagno poprzez modernizację boiska sportowego",
 • modernizację systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy (postępowanie unieważniono),
 • wykonanie ogrodzenia bieżni znajdującej się przy boisku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku (postępowanie unieważniono),
 • remont elewacji Remizy OSP w Nowym Dworze,
 • wykonanie ogrodzenia bieżni znajdującej się przy boisku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.

Ponadto:

 • Zespół ds. Kontroli Podatkowych dokonał kontroli ośmiu podmiotów gospodarczych w zakresie zgodności wielkości powierzchni wykorzystywanych pod działalność gospodarczą podanych w deklaracjach podatkowych, a stanem faktycznym. W wyniku kontroli roczne dochody z podatku zwiększą się o ponad 33 tys. złotych.
 • Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o współfinansowanie inwestycji budowy przejścia dla pieszych pod torami przy drodze powiatowej w miejscowości Jamielnik.
 • Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim z wnioskiem o podjęcie działań związanych z uporządkowaniem zapisów geodezyjnych Jeziora Kuligi (w ewidencji gruntów zamiast jeziora widnieje pastwisko).
 • Gmina wystąpiła z pismem do powiatu iławskiego w sprawie określenia terminu oddania do użytkowania wiaduktu kolejowego na drodze relacji Nowe Miasto Lubawskie Iława przez Radomno. Powiat iławski poinformował, że wiadukt był otwarty dla użytkowników w ubiegłym tygodniu tylko przez krótki czas z powodu przeprowadzania niezbędnych prób obciążeniowych.
 • Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uruchomienia budynku dworca lub wybudowania wiaty przystankowej na peronie dworca kolejowego w Jamielniku.
 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzjami z dnia 20 września 2012 r. przekazał na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości Skarbu Państwa po byłym torowisku kolejowym relacji Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo. Dotychczas Gmina posiadała do tych nieruchomości prawo użytkowania wieczystego.
 • Po wystąpieniu z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad naprawiono chodnik w Bratianie przy drodze krajowej, który wcześniej został uszkodzony przez samochód ciężarowy.
 • Sanepid przeprowadził kontrolę pięciu świetlic. Wykazał nieprawidłowości dotyczące braku ciepłej wody w świetlicy w Gwiździnach oraz w Bratianie oraz potrzebę malowania pomieszczeń świetlicy w Bratianie i Gwiździnach.
 • Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę naszego Urzędu w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami za lata 2007-2012. Kontrola wypadła pozytywnie.
 • We wrześniu br. pracownicy działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyjęli 417 wniosków o zasiłek rodzinny z dodatkami na nowy okres zasiłkowy. Osoby te otrzymają świadczenia rodzinne w listopadzie br.

 

Share