Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie 06.12 – 27.12.2012

Rozmiar czcionki:

 W okresie międzysesyjnym od 6 do 27 grudnia 2012 r.

W dniach 6- 9 grudnia Wójt przebywał na urlopie. W imieniu Wójta.

 • Pani Krystyna Danielewska – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty uczestniczyła w uroczystości nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim oraz w inauguracji Uniwersytetu III Wieku w Nowym Mieście Lubawskim.
 • Pan Andrzej Andrzejewski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury reprezentował Wójta podczas plenerowego spotkania przy " Choince życzeń" w Bratianie.
 • PaniAgnieszka Paturalska-Miehlau – Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu mikołajkowym w miejscowości Bagno.

W dniu 10.12.2012 Wójt:

 • brał udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej, na którym podjęto decyzję o rozwiązaniu Związku.

W dniu 11.12.2012 Wójt:

 • aktualizował podpis elektroniczny w Toruniu,

W tym dniu w związku z nieobecnością Wójta w tym dniu:

 • Pan Stanisław Bielecki – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowomiejskiego, podczas którego omówiona została sprawa funkcjonowania przystanków autobusowych przy drogach powiatowych.

W dniu 12.12.2012 Wójt:

 • podpisał akty notarialne: na sprzedaż działki budowlanej w Jamielniku, oraz z Nadleśnictwem Jamy w sprawie służebności przesyłu,
 • uczestniczył w naradzie z sołtysami w celu zaopiniowania projektu uchwały i regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich,
 • uczestniczył w posiedzeniu komisji doraźnej Rady Gminy ds. racjonalizacji wydatków oświatowych i kulturalnych. Na pierwszym posiedzeniu dokonano analizy ekonomicznej tych wydatków.

W dniu 13.12.2012 Wójt:

 • złożył życzenia mieszkańcowi Gwiździn z okazji 90-tych urodzin,
 • złożył gratulacje 5 parom małżeńskim z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,

W dniu 14.12.2012 Wójt:

 • brał udział w Zgromadzeniu Związku Gmin „Czyste Środowisko",
 • przewodniczył posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • W dniu 15.12.2012 Wójt:
 • uczestniczył w uroczystości otwarcia turnieju tenisa stołowego w Jamielniku,

W dniu 17.12.2012 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielami Marathon Oil, w celu zapoznania się z planami dalszych prac poszukiwawczych.

W dniu 18.12.2012 Wójt:

 • podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w sprawie kredytu,
 • uczestniczył w spotkaniu z Wicemarszałkiem Witoldem Wróblewskim w sprawie rozkładu jazdy pociągów i likwidacji dwóch połączeń na trasie Jabłonowo Pom.-Jamielnik-Iława.

W dniu 19.12.2012 Wójt:

 • uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy dotyczącym budżetu na 2013 rok,
 • wziął udział w zorganizowanej po raz drugi Wigilii dla Osób Samotnych,

W dniu 20.12.2012 Wójt:

 • uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta,
 • spotkał się z pracownikami Urzędu Gminy i jednostek podległych by podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,

W dniu 21.12.2012 Wójt:

 • podpisał akt notarialny dotyczący obniżenia majątku Zakładu Usług Komunalnych,
 • wziął udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Tylicach,

W dniu 22.12.2012 Sekretarz Gminy:

 • reprezentowała Wójta podczas spotkania Wigilijnego w Chroślu.

W dniu 28.12.2012 Wójt:

 • brał udział w rozprawie sądowej dotyczącej mostu znajdującego się w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bratian.

Ponadto w zakresie bieżącej działalności Wójt i urzędnicy podejmowali następujące działania:

 • W okresie od 5 do 27 grudnia br. wykonano następujące prace związane z drogami:
 • wycięto zakrzaczenia przy następujących drogach: Gwiździny – Krzemieniewo, Lekarty – Gryźliny, Bratian – Nawra, Nawra – Marzęcice oraz w miejscowościach: Radomno, Lekarty, Bratian, Tylice w kierunku Piekiełka,
 • nawieziono około 220 ton otoczaka (z Iławy) na drogę gminną w Radomnie stanowiącą dojazd na Tabory,
 • uruchomiono „Akcję Zima 2012/2013" polegającą na odśnieżaniu dróg gminnych i zwalczaniu gołoledzi,
 • wykopano rów odwadniający przy drodze gminnej w Lekartach,
 • wycięto 5 drzew ( topola) przy drodze gminnej w Lekartach.

Oprócz tego:

 • W listopadzie i grudniu zebrano 4,2 tony rolniczych odpadów poprodukcyjnych z następujących miejscowości: Radomna - 367 kg, Kaczku - 30 kg, Pacółtowa – 139 kg, Chrośla - 158 kg, Pustek – 120 kg, Lekart - 658 kg, Nowego Dworu Bratiańskiego - 464 kg, Tylic - 96 kg, Gwiździn - 589 kg, Bratian - 510 kg, Skarlin – 1137 kg. Razem 4 268 kg. Pozostałe miejscowości tj. Gryźliny, Jamielnik, Bagno, Mszanowo, Łąki Bratiańskie i Nawra nie zgłosiły potrzeby odbioru w/w odpadów.
 • Dokonano odbioru inwestycji dotyczącej wymiany systemu grzewczego i zastosowania pomp ciepła w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
 • W związku ze spotkaniem, które odbyło się na stacji Jamielnik w dniu 5 listopada br., PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku złożył ponowną propozycję wynajęcia Dworca w Jamielniku.
 • Urząd Gminy otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego zwrot środków w wysokości 16 736,92 zł., wydatkowanych na budowę przystani kajakowej w Mszanowie,
 • Gmina otrzymała do wiadomości pismo Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim skierowane do Pana Witolda Wróblewskiego – członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w którym przedstawiono propozycję zmiany rozkładu jazdy pociągów z uwzględnieniem potrzeb społecznych.
 • Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę projektu dotyczącego wymiany dachu świetlicy miejscowości Pustki. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
 • Gmina otrzymała informację dotyczącą zwrotu dofinansowania za remont świetlicy w Nowym Dworze Bratiańskim.
 • Gmina otrzymała informację, że projekt dotyczący Przebudowy drogi Gwiździny – Krzemieniewo znajduje się po naborze uzupełniającym na czwartym miejscu listy rankingowej projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pomyślny udział w naborze uzupełniającym zapewni dofinansowanie w wysokości 50 % wartości inwestycji. Z 35 gmin biorących udział w konkursie dofinansowanie otrzyma 11 gmin. Również projekt dotyczący zakupu kserokopiarki oraz dodatkowego oprogramowania pn. Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie znalazł się na pierwszej pozycji po ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Planowany termin podpisania umowy to 31.12. br.

Przeprowadzono następujące zamówienie publiczne powyżej 14 tys. euro:

 • udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy,
 • zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012-2013 –II przetarg,
 • dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół położonych na terenie Gminy w 2013 roku,
 • dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostek organizacyjnych,
 • dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 roku na potrzeby Urzędu Gminy i budynku mieszkalnego w Gwiździnach (pałac).

W ramach zamówień publicznych do 14 tys. Euro:

 • przeprowadzono postępowanie dotyczące dostawy węgla kamiennego typu „kostka" do kotłowni Biblioteki Gminnej w Gwiździnach w roku 2013".
Share