Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie 29.01.2014 – 26.02.2014 r.

Rozmiar czcionki:

W okresie międzysesyjnym od 29 stycznia do 26 lutego 2014 r.:

 W dniu 29.01.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

W dniu 04.02.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lekartach.

W dniu 04.02.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Wicestarostą Powiatu Nowomiejskiego w sprawie budowy przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym w Jamielniku.
 • Podpisał trójstronne porozumienie o włączeniu jednostki OSP Gwiździny do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dniu 05.02.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

W dniu 06.02.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w spotkaniu w sprawie budowy pomnika Generała Waraksiewicza.
 • Spotkał się z kontrolerami Urzędu Skarbowego, którzy rozpoczęli czynności kontrolne w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot podatku VAT. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firmy Acan świadczącej dla Gminy kompleksową usługę w zakresie zwrotu podatku VAT.

W dniu 07.02.2014 r. Wójt:

 • Podpisał cztery akty notarialne w związku z przejęciem na stan mienia komunalnego nieruchomości stanowiących ulicę Cichą w Bratianie.

W dniu 09.02.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w podsumowaniu Gminnej Ligii Tenisa Stołowego; rozgrywki trwały od listopada do lutego br., wzięło w nich udział 35 zawodników z sześciu miejscowości; ligę wygrała pierwsza drużyna z Gwiździn.

W dniu 12.02.2014 r. Wójt:

 • Wspólnie z Wójtem seniorem Romanem Trąpczyńskim spotkali się w sprawach służbowych z Z-cą Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Janem Śmietanko, a następnie z Wicemarszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem.
 • Wspólnie z Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP Romanem Trąpczyńskim spotkali się w sprawach służbowych z Dyrektorem Zarządu Wykonawczego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału ZOSP RP.
 • Uczestniczył w spotkaniu rolników z Wiceministrem Rolnictwa Panem Kazimierzem Plocke.

W dniu 13.02.2014 r. Wójt:

 • Brał udział w konferencji nt. oświaty.

W dniu 15.02.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie.

W dniu 17.02.2014 r. Wójt:

 • Złożył życzenia z okazji 90-tych urodzin mieszkańcowi Nowego Dworu Bratiańskiego.

W dniu 18.02.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z przedstawicielami firm branży drogowej w celu zainteresowania ich przetargiem na budowę drogi Bratian-Kaczek.

W dniu 19.02.2014 r. Wójt:

 • Brał udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

W dniu 20.02.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami firmy CadExpert wdrażającej w naszej Gminie system informacji geograficznej.

W dniu 22.02.2014 r. Wójt:

 • Wziął udział w Zimowych Igrzyskach Wsi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 • Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Bratiańskim.

W dniu 24.02.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w podsumowaniu Szkolnego Tygodnia Zdrowia pod hasłem "Razem po zdrowie" w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.

Poza tym w zakresie bieżącej działalności wójt i urzędnicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 29 stycznia do 25 lutego br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • w ramach prowadzonej akcji Zima 2013/2014 odśnieżano drogi gminne i chodniki przeprowadzono ręczne prace drogowe poprawiające dojazd mieszkańców do posesji na ulicach Miodowej i Krętej w Jamielniku,
 • udrożniono zlewiska wody przy drodze gminnej w Jamielniku,
 • przeprowadzono prace remontowo-porządkowe na terenie Urzędu,
 • zebrano śmieci przy drogach w Bratianie i Mszanowie,
 • wycięto zakrzaczenia w Tylicach.

Przeprowadzono zamówienia publiczne do 14 tys. euro na:

 • Dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy.

Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego powyżej 14 tys. euro na:

 • przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Ponadto:

 • Gmina otrzymała informację z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, iż złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek na „Koncepcję obszaru funkcjonalnego Mazur Zachodnich i Powiśla" nie został przeznaczony do dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków. Projekt ten dotyczył współpracy 31 jednostek samorządu terytorialnego.
 • Do Urzędu wpłynęło obwieszczenie Ministerstwa Środowiska o zmianie decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15". Zmiana polegała na przedłużeniu okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Gmina otrzymała oficjalną informację o przyznaniu dofinansowania na budowę drogi gminnej Bratian – Kaczek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
 • Gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na remont świetlicy w Nawrze.
 • Złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (elektronicznie) projekt „Budowa wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku". Planowany koszt projektu 26.750,00 zł., w tym planowane dofinansowanie 13.375,00 zł. Projekt złożono w ramach Działania 2. Edukacja Ekologiczna, Poddziałania 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych, Kategorii 2.2.1 Obiekty edukacyjne.
 • Złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego o przyznanie środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice na odcinku długości 380 m – Etap I. Planowany koszt projektu 407.941,03 zł, w tym 99.986,00 zł dotacji.
 • Z wynikiem pozytywnym przeszliśmy I etap oceny formalnej projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo". Projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

 


Share