Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie 23.04.2014 - 28.05.2014 r

Rozmiar czcionki:

W okresie międzysesyjnym od 23 kwietnia do 28 maja 2014 r.:

 W dniu 23.04.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy w sprawie budowy chodnika w Tylicach oraz w sprawie uzgodnienia wjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w kierunku kościoła.
 • Podpisał umowę na naprawę nawierzchni dróg gminnych.

W dniu 24.04.2014 r. Wójt:

 • Podpisał umowę na budowę drogi gminnej Bratian – Kaczek.
 • Podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego budowy boiska w Radomnie.

W dniu 25.04.2014 r. Wójt:

 • Przewodniczył posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bratianie.
 • Wziął udział w podsumowaniu projektu unijnego dotyczącego dwuletniej działalności Koła Dziennikarskiego, którego efektem finalnym było wydanie gazetki szkolnej.
 • Sekretarz Gminy reprezentowała Wójta podczas podsumowania i omówienia ćwiczeń instruktażowych pn.: "Przygotowanie administracji samorządowej do funkcjonowania w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa".

W dniu 26.04.2014 r.

 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, w imieniu Wójta wręczył nagrody uczestnikom VII Gminnego Konkursu KARAOKE.

W dniu 29.04.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w spotkaniu z sołtysami, podczas którego omówiono sprawy dotyczące: wynajmu świetlic, organizacji imprez, realizacji inwestycji, bezdomnych zwierząt, funduszu sołeckiego, organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika.
 • Spotkał się z przedstawicielem Firmy Termator.
 • Spotkał się z Wicestarostą Powiatu Nowomiejskiego w sprawie wymiany słupa energetycznego na skrzyżowaniu drogi powiatowej w Nowym Dworze Bratiańskim oraz w sprawie przekazania w administrowanie przystanków autobusowych.
 • Kierownik Referatu Oświaty w imieniu Wójta uczestniczyła w lokalnej konferencji informacyjno-szkoleniowej „Razem na rzecz niepełnosprawnego dziecka" zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim.

W dniu 30.04.2014 r. Wójt:

 • Wziął udział w konferencji Polska - 10 lat w Unii Europejskiej z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa.
 • Pani Marta Kowalska reprezentowała Wójta podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

W dniu 04.05.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w Gwiździnach i Skarlinie.

W dniu 05.05.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w podsumowaniu kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy w zakresie złożonego wniosku o zwrot VAT-u za 2009 rok. Urząd Skarbowy przyjął dla nas niekorzystne stanowisko w zakresie konsolidacji jednostek gminnych i tym samym odrzucił wniosek o zwrot VAT w części dotyczącej zwrotu kosztów budowy Szkoły Podstawowej w Radomnie. Gmina nie zgodziła się ze stanowiskiem Urzędu Skarbowego i wniosła zastrzeżenia do protokołu kontroli.

W dniu 06.05.2014 r. Wójt:

 • Wziął udział w spotkaniu związanym z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika Generała Waraksiewicza.
 • Uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Tylic w sprawie budowy elektrowni wiatrowych.

W dniu 07.05.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Panią Marzeną Weissgerber – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku. Tematem rozmów była m.in. polityka kadrowa i organizacja pracy szkoły.
 • Uczestniczył w Walnym Zebraniu Kółka Rolniczego w Skarlinie, na którym zdecydowano o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wyprzedaży majątku. Omówiono także kwestię spłaty zaległości podatkowych wobec Gminy.
 • Spotkał się z Panią Ewą Przybylską – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Tematem rozmów była m.in. polityka kadrowa i organizacja pracy szkoły.
 • Pani Sekretarz reprezentowała Wójta podczas spotkania Komitetu Fundacji Sztandaru Komendy Powiatowej Policji.

W dniu 08.05.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miast, Powiatów i Gmin Dorzecza Drwęcy.
 • W imieniu Wójta, Pani Marta Kowalska wręczyła nagrody uczestnikom konkursu wiedzy o PCK oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

W dniu 09.05.2014 r. Wójt:

 • Wziął udział ceremonii pogrzebowej Wójta Gminy Biskupiec – Pana Kazimierza Tomaszewskiego.

W dniu 12.05.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z przedstawicielem firmy AgroSynteza w sprawie programu glebowego dla rolnictwa.
 • Podpisał umowę na budowę dróg w Radomnie i Tylicach.
 • Podpisałem umowę z wykonawcą budowy kanalizacji w Pacółtowie.

W dniu 13.05.2014 r. Wójt:

 • Zeznawał w charakterze świadka w sprawie z powództwa podwykonawcy w stosunku do wykonawcy pomp ciepła w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.

W dniu 14.05.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych byłego pracownika Urzędu Gminy, strażaka i działacza związkowego OSP - Pana Czesława Smoczyńskiego.

W dniu 15-16.05.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w XXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP.

W dniu 15.05.2014 r.

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentowała Wójta podczas XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Urząd Wojewódzki.

W dniu 16.05.2014 r.

 • Sekretarz Gminy w imieniu Wójta uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty. Program narady obejmował: zmiany w prawie oświatowym, wyniki monitorowania przygotowania szkół podstawowych do roku szkolnego 2014/2015, wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014, realizacja programów rządowych.
 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pan Andrzej Andrzejewski reprezentował Wójta podczas 20-lecia powstania Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA".

W dniach 19-22.05.2014 r. Wójt przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W dniu 26.05.2014 r. Wójt:

 • Z okazji 90-tych urodzin winszował mieszkankom Lekart i Jamielnika.

W dniu 27.05.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Prezesem firmy ARKAS-PROJEKT w sprawie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Celem spotkania było uwzględnienie wniosków zgłoszonych podczas spotkania, a w następstwie przesłanych także w formie pisemnej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto zabiegano o to, aby oświetlenie skrzyżowań zaprojektowano w energooszczędnej technologii LED, dzięki czemu w przyszłości Gmina będzie ponosić znacznie niższe koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją tegoż oświetlenia.

 

Ponadto w zakresie bieżącej działalności Wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 23 kwietnia do 27 maja br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • nawieziono tłuczeń na drogi gminne w ilości 2 550 ton w tym 2040 ton w ramach środków funduszu sołeckiego,
 • wykonano remont cząstkowy dróg asfaltowych,
 • ustawiono znaki drogowe na drogach gminnych,
 • wykoszono i udrożniono rowy przydrożne, udrożniono przepusty przy drodze w Bratianie,
 • wyczyszczono chodniki,
 • wykonano prace porządkowe na placu pomnikowym w Nawrze, placu rekreacyjnym w Krainie Brata Jana, na terenie przystani kajakowej w Mszanowie,
 • wykoszono tereny placów zieleni,
 • udzielono pomocy przy pracach związanych z wyławianiem śniętych ryb ze stawu w Skarlinie.

Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:

 • dostawę stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim oraz krzeseł do remizy OSP w Bratianie,
 • budowę wiaty i ścieżki edukacyjnej w Jamielniku,
 • nadzór inwestorski nad zadaniem: "Przebudowa drogi gminnej Bratian-Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian - Etap I.

Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro na:

 • budowę drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejsc. Bratian - Etap I,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo,
 • nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo,
 • przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Ponadto:

 • W dniu 24 kwietnia 2014 r. Gmina otrzymała pismo z GDDKiA z Warszawy informujące o tym, że zadanie budowy chodnika w Bratianie znajduje się na 254 pozycji, na 787 zadań przyjętych do planu w ramach realizowanego przez GDDKiA Programu Budowy Ciągów Pieszo-Rowerowych. GDDKiA podkreśliła jednak, że nie jest w stanie wskazać wiążącego terminu realizacji ww. zadania.
 • Otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, iż nasz projekt dotyczący zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, jednak jego dofinansowanie nie jest możliwe na obecnym etapie ze względu na wyczerpanie alokacji. Projekt jest na liście rezerwowej. Nasz projekt znalazł się na 14 miejscu i został najwyżej oceniony ze wszystkich aplikujących samorządów powiatów nowomiejskiego i ościennych. Istnieją duże szanse na otrzymanie dofinansowania, gdyż planuje się przesunięcie kolejnych środków na realizację projektów w ramach tegoż konkursu.
 • Otrzymaliśmy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie przekazania na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 75 o pow. 0,15 ha, stanowiącą przedłużenie drogi gminnej – ulicy Kasztanowej.
 • Otrzymaliśmy wyrok dotyczący eksmisji osoby zamieszkującej lokal komunalny w Jamielniku. Ze względu na fakt, iż osoba nie opuściła dobrowolnie lokalu, sprawa zostanie przekazana do Komornika.
 • Projekt pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie" został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach działania 4 – Azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina Nowe Miasto Lubawskie już trzeci rok realizuje ten program. W tym roku wstępnie dotacja została przyznana w kwocie ponad 44 tys. zł.
 • Projekt pn.: „Akcja edukacyjna Więcej zieleni w naszej gminie" został zakwalifikowany do finansowania w formie dotacji w kwocie 5 000 zł.
 • Otrzymaliśmy informację, że przyjęto 40 sołectw spośród 79 do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ...". Niestety wniosek sołectwa Mszanowo nie został zakwalifikowany do programu.
 • W odpowiedzi na nasz wniosek otrzymaliśmy informację z Zarządu Dróg Powiatowych, iż na drodze powiatowej Nr 1347N Tylice-Mroczenko w roku 2010 wykonano odnowę nawierzchni na odcinku długości 1,2 km. Do odnowy pozostało 3,808 km, w tym na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie 2,32 km. Jednak wszystkie środki finansowe na rok 2014 zostały już rozdysponowane. Do realizacji przeznaczono jedynie projekty, na które powiat uzyskał dofinansowanie. Nasz wniosek zostanie rozpatrzony przy konstruowaniu wydatków w latach następnych.
 • W związku ze wzrostem kosztów budowy drogi Bratian – Kaczek i zapisami we wniosku o dofinansowanie o 5% partycypacji powiatu w inwestycji, wystąpiliśmy do Starosty Nowomiejskiego z prośbą o zwiększenie deklarowanej pomocy. Pani Starosta przychyliła się do naszego wniosku o wzrost udziału powiatu do kwoty 127 000 zł.
 • Powiat Nowomiejski wystąpił do nas o zwiększenie dotacji o 44 500 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1333N Iława – Radomno – Nowe Miasto Lubawskie.
 • Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Kuligi – Tylice – Pacółtowo, w której Zarząd zapewnia, że posiada wiedzę na temat stanu technicznego tej drogi, jednak ze względu na wysoki szacunkowy koszt odnowy nawierzchni bitumicznej na odcinku od miejscowości Kuligi do Pacółtowa (ponad 2 mln zł), nie jest w stanie doprowadzić do realizacji zadania w bieżącym roku. Wykonanie remontu w roku 2015 lub latach następnych będzie uzależnione od posiadanych środków. Zarząd zobowiązał się do bieżącego monitorowania stanu infrastruktury drogowej i bezzwłocznego usuwania pojawiających się zagrożeń.
 • W dniu 5 maja br. dokonano częściowego odbioru budowanego wodociągu w miejscowości Gwiździny - trasa nr 3. Wartość odebranych robót to ponad 240 tyś. zł brutto. Kontynuacja dalszych prac będzie możliwa po żniwach, po zebraniu płodów rolnych znajdujących się na gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

 

Share