Gmina

Inwestycje

Lokalna platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Rozmiar czcionki:

gis23.04.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" wyłonionym w przetargu nieograniczonym, firmą CADExpert Sp. z. o. o. z/s w Łodzi.
Istotą projektu jest stworzenie Lokalne Platformy GIS, która, posłuży do prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

System Informacji Geograficznej GIS, (nazwa pochodzi z języka angielskiego Geographic Information System) obejmuje sprzęt, oprogramowanie i dane geograficzne. Służy do ich przechwytywania, zarządzania, analizowania i wyświetlania celem wspomagania podejmowania decyzji na różnym szczeblu.
Poszczególne dane przechowywane są na oddzielnych warstwach tematycznych. GIS poprzez nakładanie ich na siebie i wizualizację wyników na wiele sposobów, które ujawniają relacje, wzorce i trendy w formie mapy, raportów i wykresów, pozwala nam lepiej zobaczyć i zrozumieć problem i jak najlepiej go zinterpretować i podjąć optymalną decyzję.
Technologia GIS może być zintegrowana z dowolnym istniejącym systemem informatycznym.
Korzyści z GIS generalnie dzielą się na pięć podstawowych kategorii:

  • oszczędność kosztów i wzrostu efektywności,
  • podejmowanie lepszych decyzji,
  • lepsza komunikacja,
  • lepsza ewidencja,
  • zarządzanie geograficzne.

W ramach projektu uruchomionych zostanie pięć aplikacji - e-usług ogólnie dostępnych , z których wszyscy będą mogli korzystać z poziomu strony internetowej. Są to:

  • e-mpzp –usługa on-line do prezentacji materiału z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • e-studium –usługa on-line do prezentacji materiału z zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym dla terenu gminy,
  • e-ewidencja – usługa on-line do prezentacji materiału z zakresu ewidencji gruntów i budynków dla terenu gminy,
  • e-inwestycje – usługa on- line do prezentacji materiału z zakresu terenów inwestycyjnych.
  • e-kontakt – usługa on-line umożliwiająca nawiązanie kontaktu z urzędem w określonej tematyce związanej z platformą GIS i jej warstw.

Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostanie urządzenie wielofunkcyjne z finiszerem.
Koszt zadania to ok. 61 tyś. zł, z czego blisko 52 tyś. zł zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Planowany termin zakończenia projektu – I kwartał 2014 roku

Na zdjęciach podpisywanie umowy.

Projekt realizowany jest przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013,
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Share