Gmina

Budowa ulic Osiedlowej, łącznika z ul. Kościelną, Welskiej, Ogrodowej w miejscowości Bratian

Rozmiar czcionki:

Łączna długość budowanych dróg wynosi 876,00 mb, w tym ul. Osiedlowa 347,00 mb,
łącznik do ulicy Kościelnej 78,00 mb, ul. Welska 238,00 mb, ul. Ogrodowa 213,00 mb

Droga klasy D, kategorii ruchu KR 1 o prędkości projektowej Vp= 30 km/h wykonana będzie z kostki betonowej koloru szarego 8 cm, a zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego 8 cm
Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne poprzez wpusty ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Deszczówka odprowadzana będzie do rzeki Wel po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, osadniku, piaskowniku.

Obecnie realizowany etap prac obejmuje całość odwodnienia ul Osiedlowej i Ogrodowej od skrzyżowania z ul Kościelną do skrzyżowania z ul. Osiedlową i na tych odcinkach zostanie wykonana jezdnia wraz z łącznikiem ul. Osiedlowej z ul Kościelną.
Pozostała część ulic oraz chodniki będą wykonane w drugim etapie inwestycji.

 

 

29.05.2014
Przekazanie placu budowy wykonawcom, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rybnie i Zakładowi Usług Komunalnych w Radomnie Więcej ...
   
Share