Gmina

Lokalizacja

Lokalizacja

Rozmiar czcionki:

Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie jest położona w południowo zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie nowomiejskim. Graniczy z gminami Biskupiec, Grodziczno, Iława, Kurzętnik, Lubawa i Nowym Miastem Lubawskim. Siedzibą władz Gminy jest Mszanowo. Na Gminę składa się 16 sołectw. Są to sołectwa: Bagno, Bratian, Chrośle, Gryźliny, Gwiździny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Mszanowo, Nawra, Nowy Dwór, Pacółtowo, Pustki, Radomno i Skarlin.

Teren gminy posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę. Na jej formy zdecydowane piętno wywarł pobyt ostatniego zlodowacenia. W krajobrazie gminy wyraźnie zaznaczają się 3 jednostki geomorfologiczne: Pojezierze Brodnickie, Garb Lubawski i głęboko wcięta dolina Drwęcy, rozdzielająca te dwie krainy. Wysoczyzna morenowa płaska i falista porozcinana rynnami subglacjalnymi i wytopiskami, równiny sandrowe i doliny rzeczne - tworzą krajobraz o dużych deniwelacjach terenu.
Na terenie gminy podziwiać możemy tak unikalne formy terenowe jak ozy i kemy, powstałe podczas zlodowacenia w zagłębieniach i szczelinach martwego lodu. Na południe od Nowego Dworu znajduje się oz (eksploatowany jako żwirownia), natomiast na północ od wsi Chrośle i na południe od Jamielnika występują kemy.

Oś hydrograficzną gminy stanowi rzeka Drwęca, płynąca na terenie gminy na odcinku o długości ok. 9,5 km. Do Drwęcy uchodzą niewielkie cieki odwadniające teren gminy (Wel, Groblica, Radomka, Skarlanka). Jeziora mają na terenie gminy łączną powierzchnię 657 ha (ok. 5% powierzchni gminy), a do największych należą: Skarlińskie (293,8 ha), Radomno (98.8 ha), Gryźliny (30,9 ha) i Studa (32,5 ha). Znaczną powierzchnię zajmują mokradła i bagna, występujące głównie w dnach rynien i innych obniżeniach terenu. Stosunkowo niewielką powierzchnię zajmują lasy (1856 ha co daje 14% powierzchni gminy). Ciekawy, urozmaicony krajobraz sprawił, że teren gminy obejmuje 3 fragmenty obszarów chronionego krajobrazu.

  1. Obszar kompleksu leśnego na północ od Brodnickiego Parku Krajobrazowego zajmuje na terenie gminy powierzchnię ok. 2530 ha. Obszar ten obejmuje zachodnią i pólnocno-zachodnią część gminy, gdzie na rozległych terenach sandrowych występują duże skupiska lasów poprzecinane rynnami, bagnami i mokradłami.
  2. Obszar doliny Drwęcy zajmuje powierzchnię 3250 ha i obejmuje dolinę rzeki (ok. 2 km szerokości) i otaczający ją teren.
  3. Obszar doliny rzeki Wel ma powierzchnię 3665 ha i obejmuje wschodnią i poludniowo-wschodnią część gminy z ciekawymi formami morfologicznymi stanowiącymi "korytarz ekologiczny" pomiędzy Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym, lasami okolic Iławy i Brodnickim Parkiem Krajobrazowym.


Łącznie obszary chronionego krajobrazu obejmują powierzchnię 9445 ha, co stanowi 65% powierzchni gminy. Warto nadmienić, że od roku 1994 cala gmina została włączona w obszar Zielonych Płuc Polski.

Share