Gmina

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Rozmiar czcionki:

 NGOW ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły 2 oferty, a w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 5 ofert. Wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej. Zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. dokonano wyboru 5 ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

 

Rodzaj i nazwa zadania publicznego

 

Wysokość przyznanej dotacji

 

 

1.

 

Stowarzyszenie Wspierające

Rozwój Wsi Jamielnik

 

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości oraz kultywowaniu tradycji

 

 

 

 

800 zł

 

2.

 

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Tylice

 

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Cyrk dobry na wszystko

 

 

6 130 zł

 

3.

 

Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

 

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku

– Nordic walking

 

 

240 zł

 

4.

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik

 

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku

 

 

2 540 zł

 

5.

 

 

Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

 

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku

- Sprawny senior

 

 

3 090 zł

Share