Informacja o wynikach konsultacji

Rozmiar czcionki:

 

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
o wynikach konsultacji
projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w dniach od 27 listopada do 2 grudnia 2012 r., przeprowadzono konsultacje projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013".
Projekt programu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz u Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu mogły być składne w formie pisemnej przy pomocy formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.
Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag, opinii i propozycji do projektu programu.