Gmina

Knkurs ofert

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Rozmiar czcionki:

ngoInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach otwartego konkursu

Rozmiar czcionki:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej. Zarządzeniem Nr 10/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie wybrano 5 ofert na wykonanie niżej wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2013 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
 

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach konsultacji

Rozmiar czcionki:

NGOI N F O R M A C J A
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
o wynikach konsultacji projektu programu przeciwdziałania narkomanii
na lata 2013 - 2015

 

 

Czytaj więcej...