Gmina

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rozmiar czcionki:

Informacja Wójta Gminy o wynikach konsultacji

Zgodnie z uchwałą Nr X/45/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w dniach od 24 do 31 października 2014 r., przeprowadzono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Projekt programu był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz u Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu mogły być składne w formie pisemnej przy pomocy formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście.

Uprawnione do udziału w konsultacjach podmioty, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły we wskazanym terminie żadnych uwag, opinii i propozycji do projektu programu.

 

Share