Gmina

UTRACIŁEŚ DOWÓD OSOBISTY? WARTO WIEDZIEĆ, ŻE …

Rozmiar czcionki:

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym. Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancje bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, akt ten należy też zgłosić w dowolnym banku.

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU!

Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

 Utrata dowoduOdwiedź stronę:
www.dokumentyzastrzezone.pl

Według obowiązujących przepisów prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba, ze możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie maja podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw". Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np.: do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Zgodnie z Art. 42. Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.
2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
3. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
4. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
5. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
6. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

 Ilustracja pochodzi z www.dokumentyzastrzezone.pl"

Share