Gmina

Zebrania wiejskie

Rozmiar czcionki:

Zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa (jednostki pomocniczej gminy), funkcjonujący na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Kompetencje

Ustawa o samorządzie gminnym ograniczyła się do wskazania, iż zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 ww. ustawy określenie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej, w tym w szczególności zasady i tryb wyborów oraz organizację i zadania jej organów, określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Zakres działania zebrania wiejskiego

Do zadań zebrania wiejskiego należą m.innymi:

  • uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa
  • rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa
  • wybór i odwoływanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej, oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu
  • opiniowanie na wniosek rady sołeckiej projektów jej uchwał
  • podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy

Organizacja zebrania wiejskiego

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji zebrania wiejskiego znajdują się w poszczególnych statutach. Prawo udziału w takim zgromadzeniu posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa dysponujący czynnym prawem wyborczym.

Zebranie wiejskie zwoływane może być przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek, rady sołeckiej lub organu samorządu gminnego (radę gminy, wójta), a także na wniosek 10% mieszkańców. Statuty zawierają z reguły obowiązek odbywania takich posiedzeń nie rzadziej niż raz w roku.

 

Harmonogram zebrań wiejskich na rok 2011

Harmonogram zebrań wiejskich na rok 2012

Harmonogram zebrań wiejskich na rok 2013

 

Share