Gmina

Aktualności

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Rozmiar czcionki:

szkolenieW związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. w zasadach uzyskiwania dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego informujemy o zmianach, które wejdą w życie z dniem 1 września 2012 r.
Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 70b ustawy o systemie oświaty (u.s.o), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Przepis art. 70b ust. 1 pkt 1 u.s.o. został sprecyzowany w ten sposób, iż określone wyraźnie zostało, iż pracodawca winien posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, nie zaś jak dotychczas „określone w odrębnych przepisach".

W związku z wydłużeniem cyklu kształcenia, zwiększone zostały także kwoty dofinansowania. W myśl znowelizowanych przepisów wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosić będzie:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jednakże, na mocy art. 14 ustawy zmieniającej, ustawodawca sprecyzował, iż do dnia 31 grudnia 2014 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, wynosić będzie - w przypadku nauki zawodu - 4.587 zł (kwota ta będzie podlegać waloryzacji) przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące

Zmieniony został również ust. 7 art. 70b u.s.o., w którym jednoznacznie wskazano, że dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, przy czym fakt zdania egzaminu dokumentuje się poprzez przedłożenie kopii odpowiednio dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu, poza tym pracodawca ma obowiązek złożyć także kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 u.s.o., czyli dokumentów potwierdzających, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
W dodanym do art. 70b ust. 11 u.s.o. ustawodawca przesądził ponadto, iż dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).
Zgodnie z art. 22 ustawy zmieniającej ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., jednakże art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 (tj. art. 70b ust. 1-3 u.s.o.), wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, iż kwoty dofinansowania podlegały będą waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami , pracodawcy winni składać w Gminnym Zespole Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie , ul. Podleśna 1, pokój nr 3
w ustawowym terminie.


Wymagane druki dostępne w zakładce „Druki do pobrania".

Share