Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie od 22.12.2014 r. do 26.01.2015 r.

Rozmiar czcionki:

Wójt przedłożył sprawozdanie z swojej pracy oraz podległego Urzędu za okres od 22 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r.

23.12.2014

- Uczestniczył w pogrzebie Pani Jolanty Parasiewicz – Sołtysa wsi Pustki.

29.12.2014

- Wziął udział w spotkaniu Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

- Spotkał się z przedstawicielem firmy Energia Polska S.A. w sprawie omówienia możliwości modyfikacji systemów grzewczych w szkołach w celach oszczędnościowych.

3.01.2015

- Uczestniczył w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach.

07.01.2015

- Wziął udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w Radomnie.

08.01.2015

- Wziął udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminny.

- Uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców wsi Lekarty w sprawie propozycji przygotowania pomieszczenia dla młodzieży, w którym mogłyby się odbywać zajęcia sportowe.

09.01.2015

- Spotkał się z Panem Karolem Draśpą – Dyrektorem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Nowomiejska”.

- Uczestniczył w Toaście Noworocznym zorganizowanym przez Starostę Powiatu Nowomiejskiego oraz Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

11.01.2015

- Wziął udział w spotkaniu sprawozdawczym Zarządu Koła Wędkarskiego.

12.01.2015

- Spotkał się z Panią Małgorzatą Wit – Przedstawicielką firmy Maksimus Broker w sprawie Programu Ubezpieczeń w kolejnych latach.

- Winszował mieszkańcowi Gwiździn z okazji jubileuszu dziewięćdziesięciolecia.

13.01.2015

- Podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego publikacji książki ze szkicami Pana Polaka.

18.01.2015

- Gratulował uczestnikom turnieju warcabowego „Graj w warcaby, ćwicz umysł” zorganizowanego w Nowym Dworze Bratiańskim.

- Uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach z okazji Dni Babci i Dziadka.

19.01.2015

- Spotkał się z Panem Stanisławem Gorczycą – Senatorem RP.

- Uczestniczył w obchodach 95-tej rocznicy Powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Macierzy.

20.01.2015

- Spotkał się z Panem Posłem Zbigniewem Babalskim.

- Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolno-Środowiskowej w związku z trudną sytuacją w rolnictwie.

22.01.2015

- Spotkał się z Panem Gustawem Markiem Brzezinem – Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

23.01.2015

- Komendant Straży Gminnej reprezentował Wójta podczas odprawy rocznej podsumowującej pracę nowomiejskich policjantów w 2014r.

- Pan Wójt uczestniczył w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy.

- Wziął udział w spotkaniu noworocznym naszej Gminy.

24.01.2015

- Uczestniczył w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku.

26.01.2015

- Uczestniczył w Lokalnym Spotkaniu Nauczycieli Języka Angielskiego zorganizowanym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.

 

Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 22 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. wykonano następujące prace związane z drogami:

- przeprowadzono akcję zwalczania gołoledzi na drogach gminnych 11 h 33 min,

- przeprowadzono akcję odśnieżania dróg gminnych,

- odśnieżono chodniki gminne w Mszanowie i Bratianie,

- nawieziono tłuczeń na drogę gminną w Pacółtowie, w Nawrze, łącznie 530 ton,

- nawieziono otoczak na drogę gminną Bratian – Pustki oraz drogi w Bratianie, łącznie 950 ton,

- wykonano prace drogowe na drodze gminnej Nawra - Ustronie, oraz w Mszanowie,

- ustawiono lustro na drodze gminnej w Chroślu,

- ustawiono lustro przy drodze krajowej w Bratanie na działce jednego z mieszkańców,

- naprawiono siatki przeciwśnieżne,

- wyzbierano śmieci na terenie Nawry,

- wycięto zakrzaczenia przy drodze gminnej w Tylicach i Pustkach, podcięto konary drzew przy drodze gminnej Bratian - Pustki.

Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren gminy Nowe Miasto Lubawskie,

- dostawę ekogroszku do Świetlicy Wiejskiej w Gwiździnach w roku 2015,

- dostawę peletu do kotłowni Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie,

- sporządzanie projektów decyzji z zakresu planowania przestrzennego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.

Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na budowę drogi w Skarlinie.

W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec grudnia 2014 roku było 595 zarejestrowanych osób bezrobotnych, czyli o 17 osób więcej niż według stanu na koniec listopada br.

W dniu 26.01.2015 r. Zakład Usług Komunalnych podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Nowym Mieście Lubawskim porozumienie na dostarczanie nieczystości płynnych z Nawry Ustronia. Porozumienie wchodzi w życie 01.02.2015r. Cena za m3 wynosi tyle samo co w Bratianie i Mszanowie 7,80 brutto zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/324/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 28 maja 2014 r.

W dniach 19 i 22 grudnia 2014r. przeprowadzono kontrolę niepublicznego żłobka "Pod wierzbą" w Mszanowie. Kontrola wykazała, że w okresie od 14.04.2014r. do dnia kontroli nie spełniał on standardów dotyczących sprawowanej opieki – jedna z opiekunek dziecięcych zatrudnionych w żłobku przed zatrudnieniem nie odbyła 280 godzinnego szkolenia wymaganego ustawą. Z dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Niepublicznego Żłobka „Pod Wierzbą” wynika, że dyrektor żłobka podjął działania mające na celu usunięcie w/w nieprawidłowości. W trakcie kontroli 2 opiekunki dziecięce zatrudnione w żłobku były w trakcie 280 godzinnego szkolenia, które niebawem miało się zakończyć (na dzień 22.12.2014r. zrealizowano 160 godz. zajęć teoretycznych i 60 godz. praktycznych – pozostało do zrealizowania 60 godzin zajęć, przewidywany termin ukończenia szkolenia styczeń 2015r.). W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano 1 zalecenie pokontrolne: w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zaleca się dostarczenie zaświadczeń opiekunek dziecięcych pracujących w żłobku o ukończonym 280 godzinnym szkoleniu.

Na terenie Gminy przeprowadzono akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab działający przy Gminnym Centrum Kultury w skład którego weszły Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. C. K. Norwida, Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach, Szkoła Podstawowa w Skarlinie oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach, zebrał łącznie 14 291,15 zł. Sztab działający przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku – 1341, 70 zł. Sztab działający przy Szkole Podstawowej w Radomnie – 3 214,37 zł. Łącznie wolontariusze WOŚP zebrali 18 847,22 zł.

Trwają zajęcia feryjne w szkołach, Gminnym Centrum Kultury oraz bibliotekach – szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin zajęć dostępne są na stronie internetowej Gminy, chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Zarządzenia wydane w okresie od 22 grudnia 2014r. do 27 stycznia 2015r.

22.12.2014r.

- w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie,

23.12.2014r.:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok,

- w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie,

31.12.2014r.:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok,

- w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie,

2.01.2015r. w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

5.01.2015r.

- w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2015 roku,

- w sprawie szkoleń obronnych,

16.01.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie,

19.01.2015r.

- w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych oraz wskazania osób dokonujących oceny formalnej ofert,

- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie,

21.01.2015r. w sprawie zmiany upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

23.01.2015r.

- w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie,

- w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dz.nr 742/1 obręb Bratian) stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

23.01.2015r.

- w sprawie ustalenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego oddziału przedszkolnego i niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego,

- w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Wydanie publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie poświęconej zabytkom gminnym” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operację z zakresu małych projektów (Oś IV Leader) objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Share