Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie 30.12.2011 - 25.01.2012

Rozmiar czcionki:

W okresie międzysesyjnym od 30 grudnia 2011 do 20 stycznia 2012 roku.

W dniu 30.12.2011

 • odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne w Mszanowie zorganizowane przez Wójta.

W dniu 03.01.2012

 • Wójt spotkał się z przedstawicielem Telekomunikacji Polskiej SA, z którym ustalił warunki przesunięcia linii telefonicznej w celu uzyskania uzgodnień do wydania pozwolenia na budowę drogi w kierunku cmentarza w Gwiździnach.
 • W Urzędzie Marszałkowskim spotkał się z Panem Janem Śmietanko Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji w sprawie przyznania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej. Dyrektor Śmietanko poinformował, że od 2010 roku fundusz nie jest już zasilany subwencją z budżetu państwa, a to oznacza, że środków funduszu jest o 2/3 mniej. Gmina Nowe Miasto Lubawskie w ciągu ostatnich 10 lat, 7 razy korzystała z dofinansowania z FOGR, co należy uznać za dobry wynik. Ostatnio otrzymała dofinansowanie na budowę drogi w 2010r. w wysokości 100 tys. zł. Do końca stycznia br. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie budowy drogi Nawra-Ustronie. Szacuje się, że szansę na otrzymanie dofinansowania ma 15 samorządów. Wcześniej każdego roku dofinansowanie otrzymywało ok. 45 samorządów z naszego województwa.

W dniu 04.01.2012 Wójt

 • Spotkał się z przedstawicielem firmy Windkom Spółka z o.o., która planuje wybudować pięć wiatraków w Tylicach i jeden w Gwiździnach. Wójt został poinformowany, że Firma uzyskała już warunki przyłącza energetycznego i decyzję środowiskową dla wiatraków w Tylicach. W tej sytuacji niezwłocznie zostanie wszczęta procedura wydania decyzji lokalizacyjnej, która potrwa około roku. Nakreślono plan działań, który zakłada postawienie pierwszych w gminie dwumegawatowych wiatraków, wiosną 2013 roku. Inwestor planuje zainstalować nowe wiatraki, co będzie miało pozytywny wpływ na wysokość płaconego gminie podatku.

W dniu 05.01.2012 Wójt

 • Uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Gwiździnach.

W dniu 06.01.2012 Wójt

 • Uczestniczył w spotkaniu noworocznym z mieszkańcami Skarlina.

W dniu 08.01.2012 Wójt

 • Wójt brał udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Koła nr 35 Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście Lub. W czasie dyskusji Wójt poruszył sprawę przejęcia w zarząd przez Gminę jeziora w Kuligach. Miejscowe Koło PZW konsekwentnie odrzuca taką możliwość. Wójt postulował także o zmniejszenie i zróżnicowanie opłaty za składkę członkowską.

W dniu 09.01.2012 Wójt

 • brał udział w Uroczystej Odprawie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lub. na której podsumowano miniony rok.
 • reprezentował Gminę w Konferencji Noworocznej Gminy Lubawa.

W dniu 10.01.2012 Wójt

 • Podpisał dwa akty notarialne w sprawie sprzedaży dwóch działek na polepszenie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości w Mszanowie i Lekartach.

W dniu 11.01.2012 Wójt

 • podpisał akt notarialny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 45/3 w miejscowości Lekarty.
 • uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy. Jednym z ważniejszych punktów obrad była wizja lokalna dróg gminnych w Tylicach, Chroślu i Nawrze. Komisja zdecydowała o budowie fragmentu drogi na ulicy Nawra Ustronie. Inwestycja ma być realizowana w przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę gruntów rolnych. Ponadto omówiono sprawy związane z nabyciem przez gminę mostu i drogi w Bratianie.  

W dniu 12.01.2012 Wójt

 • z okazji 90-tych urodzin spotkał się z dwoma jubilatami z Bratiana by złożyć im życzenia.
 • uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie. Rada pozytywnie zaopiniowała rezygnację z tych profilów działalności, które generują straty. Spółka między innymi planuje wyłączyć ze swojej działalności usługę odbioru nieczystości stałych. Zmiany nie będą miały wpływu na mieszkańców Gminy, ponieważ klientów na dotychczasowych zasadach przejmie inny podmiot świadczący tego typu usługi. Rada pozytywnie zaopiniowała także zakup samochodu ciężarowego i koparki.

W dniu 13.01.2012 Wójt

 • brał udział w konferencjach noworocznych w Gminie Iława i Gminie Ostróda.

W dniu 14.01.2012 Wójt

 • uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Chroślu.

W dniu 17.01.2012 Wójt

 • Spotkał się z przedstawicielem firmy New Energy Eurocape w sprawie planowanej inwestycji budowy pięciu wiatraków w miejscowości Gwiździny.
 • Spotkał się z Panem Łukaszem Pączkowskim z Gazety Olsztyńskiej w sprawie współpracy w zakresie działalności promocyjnej i sportowej.

W dniu 20.01.2012 Wójt

 • W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał umowę w sprawie dofinansowania projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie”.
 • W Urzędzie Marszałkowskim podpisał umowę o dofinansowanie projektu budowy przystani kajakowej w Mszanowie.

W dniu 22.01.2012 Wójt

 • Uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Gwiździnach.

W dniu 23.01.2012 Wójt

 • W związku z upływającym okresem wypowiedzenia umowy na ogrzewanie budynku „pałacu” w Gwiździnach, Wójt spotkał się w tej sprawie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Dyrektor przypomniał, że ANR zawarła z Gminą umowę na ogrzewanie budynku pałacu w Gwiździnach na czas nieoznaczony, że umowa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, że obowiązuje zasada ciągłości władzy i respektowania zawartych wcześniej umów. Zastrzegł, że jeśli Gmina zaprzestanie ogrzewania budynku sprawa znajdzie swój finał w sądzie. W toku dalszej rozmowy poczyniono następujące ustalenia: Agencja Nieruchomości Rolnych podejmie w najbliższym czasie działania by ograniczyć straty Gminy w związku z ogrzewaniem tego budynku mają być wykonane prace ocieplenia poddasza, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz wymieniona instalacja centralnego ogrzewania. Natomiast Gmina jako właściciel wyposażenia kotłowni ma zainstalować nowy kocioł grzewczy, który będzie generował niższe koszty eksploatacji. Na wstępie omówiono także możliwość nabycia działki nr 760/5 o powierzchni 2,66 ha. Ponieważ nie ma możliwości nieodpłatnego nabycia tej działki, Gmina zainteresowana jest jej nabyciem w drodze przetargu. Jest to teren vis a vis Urzędu Gminy, obecnie działki rolne, otworzyłby drogę do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Mszanowie.

W dniu 24.01.2012 Wójt

 • Uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz w spotkaniu Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów z Posłami i Senatorami RP.  

W dniu 29.12.2011 Wójt

 • Podpisał 3 akty notarialne na sprzedaż działki na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości w miejscowości Mszanowo i 2 akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 27/1 i 27/2 w miejscowości Lekarty.

Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 8 do 29 grudnia br. wykonano następujące prace drogowe:

 • trwa odśnieżanie dróg gminnych; dotychczasowe koszty na dzień 24 stycznia br. wynoszą: 26 786 zł.
 • wycięto 2 drzewa przy drodze gminnej Tylice – Gwiździny i 1 drzewo przy hydroforni w Tylicach,
 • utwardzono tłuczniem odcinek drogi gminnej w Nowym Dworze Brat. w kierunku Pana Multana,
 • utwardzono tłuczniem odcinek drogi gminnej w miejscowości Kaczek przy Panu Dreszler,
 • przeprowadzono zbiórkę śmieci z poboczy dróg gminnych i z terenu wokół byłego wiaduktu w Radomnie,
 • utwardzono tłuczniem odcinek ulicy Piaskowej w Bratianie,

 W ramach organizowanej przez Urząd Gminy akcji pomocy dla pogorzelców z Nawry, którym spłonął budynek mieszkalny zapewniono:

 • mieszkanie zastępcze,
 • zasiłek celowy na zakup materiałów do budowy dachu,
 • środki pieniężne w kwocie 2 810,40 zł. zebrane przez Parafię św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim,
 • środki pieniężne w kwocie 521,70 zł. zebrane w szkołach w Bratianie i Skarlinie,
 • meble, sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, odzież, obuwie, przybory szkolne, artykuły codziennego użytku przekazane przez darczyńców.

Ponadto

 • Wójt podpisał z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego wniosek dotyczący połączenia naszych aglomeracji. Dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gmina posiadała zgłoszoną aglomerację z oczyszczalnią ścieków w Mszanowie, którą zobowiązani byliśmy wybudować do 2015 roku. Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie zrezygnowała z budowy oczyszczalni ścieków w 2006 roku. W związku z tym, że nie może istnieć aglomeracja, która nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, a. nieczystości ciekłe odprowadzane są do oczyszczalni w Nowym Mieście Lubawskim postanowiliśmy połączyć obie aglomeracje. Wspólna z Nowym Miastem Lubawskim aglomeracja to także szansa dla mieszkańców naszej gminy na niższą stawkę za odbiór ścieków. Zasadne jest by w ramach jednej aglomeracji obowiązywała jednolita stawka.
 • Nadleśnictwo Jamy odpowiedziało na naszą propozycję zamiany działek (sprawa dotyczy pozyskania na zasadzie zamiany gruntów działki zajmowanej przez drogę śródleśną stanowiącą dojazd na Podlaszewo w Skarlinie i działki pod pomnikiem w Nawrze). Niemniej procedura finalizująca załatwienie tej sprawy jest trudna i kosztowna. Wskazano, że zarówno przekazywane jak i przyjmowane przez Lasy Państwowe nieruchomości muszą stanowić odrębne działki ewidencyjne. Poza tym grunty pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Jamy winny posiadać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaną decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast grunty przekazywane na rzecz Skarbu Państwa pod Zarząd Lasów Państwowych powinny być objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy albo wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Share