Gmina

Oferta inwestycyjna

Odnawialne źródła energii

Rozmiar czcionki:

 

Elektrownia wiatrowaGmina Nowe Miasto Lubawskie, mając na uwadze nieuniknioną konieczność zaspokajania rosnących potrzeb energetycznych i wynikającą z tego potrzebę inwestowania w źródła energii, także te odnawialne, w opracowywanym „Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowie" planuje przeznaczyć szereg miejsc lokalizacyjnych pod budowę wiatraków energetycznych. Projekt Studium którego opracowanie ma być zakończone w drugim kwartale 2012 roku daje zielone światło dla inwestycji energetycznych w Gminie. Planowane obszary pod lokalizację urządzeń energetycznych znajdują się w okolicach wsi: Gwiździny , Tylice , Bratian , Nowy Dwór , Skarlin, Lekarzy, Jamielnik i Gryźliny.

 

Do najważniejszych korzyści ekologicznych energetyki wiatrowej zaliczyć należy:

 1. Przyczynia się w znaczący sposób do poprawy czystości powietrza, a tym samym poprawy jakości klimatu, stanowiąc w ten sposób jedno z głównych narzędzi realizacji postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992r. i Protokołu z Kioto.
 2. Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji celów pakietu klimatyczno – energetycznego 3x20, zakładającego do roku 2020: wzrost do 20% udziału energetyki odnawialnej w całkowitym bilansie energii, ograniczenie emisję CO2 o 20% oraz zmniejszenie o 20% zużycia energii pierwotnej.
 3. Przyczynia się w znaczący sposób do osiągania celów Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992r. właśnie dzięki temu, że wpływa na poprawę jakości powietrza, ograniczanie degradacji siedlisk i ograniczanie zmian klimatycznych.
 4. Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – brak emisji gazów cieplarnianych tj. dwutleneku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów.
 5. Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest odpadów stałych i gazowych, nie występuje degradacja i zanieczyszczanie gleby, brak degradacji terenu oraz strat w obiegu wody.
 6. Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie pozwala na ograniczane zużywania zasobów paliw kopalnych.
 7. Technologia pozbawiona jest ryzyka zastosowania (np. awarii reaktora, z jakim związane jest wykorzystanie energetyki atomowej).
 8. Wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych (węgla).
 9. Wykorzystanie wiatru nie wymaga dużych powierzchni, elektrownie wiatrowe na lądzie mogą współistnieć z rolniczym wykorzystaniem gruntu, zajmując jedynie niewielką powierzchnię pod fundamenty urządzeń i drogi serwisowe.
 10. Wykorzystanie technologii produkcji energii z wiatru powoduje najmniejszy wpływ na ekosystemy spośród znanych technologii.
 11. Przyczynia się w znaczący sposób do realizacji postanowień nowej dyrektywy 2009/28/WE z dn. 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Share