Gmina

Ogłoszenie o konkursie

Rozmiar czcionki:

NGOWójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/266/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

 

Nr

 Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Termin realizacji zadania

 1.

Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno – edukacyjnego z zakresu uzależnień

 8 000 zł

 

Od 15.05.2014 r. do 15.09.2014 r., termin wypoczynku od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r.

2.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji oraz zwiększeniu dostępu do kultury dla mieszkańców wsi

 

600 zł

Od 15.05.2014 r. do 15.12.2014 r.

 

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w części I, zwane dalej organizacjami pozarządowymi.
2. Zlecenie w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji i nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
3. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego w wysokości co najmniej 5 % wartości zadania. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej.
4. Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy.
5. Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza lub oświadczenie o wykonaniu przez członka organizacji pracy społecznej na rzecz projektu.
6. Przekroczenie, w składanej przez organizację pozarządową ofercie, kwoty środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, określonej w tabeli w części I i stanowiącej maksymalną kwotę wnioskowanej dotacji, będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny merytorycznej.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
8. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
9. Wysokości przyznanych dotacji mogą być niższe, niż wnioskowane w ofertach. W takim przypadku oferentom przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresów rzeczowych zadań lub rezygnacji z ich realizacji poprzez wycofanie ofert.
10. Zastrzega się możliwość podziału środków w ramach jednego zadania dla kilku organizacji lub jednej organizacji składającej kilka ofert, z których każda dotyczy innych działań w ramach zadania.
11. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
12. W przypadku rezygnacji organizacji pozarządowej lub odmowy podpisania przez Wójta umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadań publicznych, określonych w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Okres realizacji zadań musi mieścić się terminach określonych w tabeli w części I., jednak może być krótszy. Przy czym w zad. 1 czas trwania wypoczynku (turnusu) powinien wynosić co najmniej 7 dni i nie więcej niż 14 dni. Szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań określą umowy pomiędzy Gminą o oferentami.
2. Zlecone zadanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67 z późn. zm.) , w formie wypoczynku wyjazdowego.
4. Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Przy czym realizacja zad. 1 obejmuje dzieci i młodzież szkolną zamieszkałą wyłącznie na terenie gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, a w szczególności dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych, z rodzin o niskich dochodach, będących w trudnej sytuacji rodzinnej, z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, w których występuję problem uzależnień.
5. W przypadku organizacji wypoczynku letniego środki z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów:

1) wyżywienia,
2) zakwaterowania uczestników,
3) transportu uczestników wypoczynku,
4) zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku,
5) ubezpieczenia uczestników,
6) wynagrodzenia kadry zapewniającej właściwą realizację danej formy wypoczynku.

6. Okres realizacji zadań jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych z realizacją zadań.
7. Dopuszcza się pobieranie wpłat i opłat od uczestników zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego. Podmiot ten jest zobowiązany wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
8. Wyłonione w konkursie podmioty są zobowiązane do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
9. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś realizacja zadań określonych w umowach w ramach środków finansowych uzyskanych z budżetu Gminy będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oferent zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatku VAT należnego.


IV. Termin i warunki składania ofert


1. Oferty na realizację wymienionych wyżej zadań należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Mszanowo ul. Podleśna 1,


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2014 r., godz. 16:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).
Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu, dopisek „KONKURS” oraz numer i rodzaj zadania określony w ogłoszeniu o konkursie.
2. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska/ w zakładce: organizacje pozarządowe.
Druk można również pobrać u Pełnomocnika Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Gminy, piętro - pokój nr 32.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
5. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym); akceptowany będzie również wydruk ze strony internetowej KRS,
2) statut wnioskodawcy (tylko w przypadku, gdy w odpisie z rejestru lub ewidencji brak informacji o celu działania i przedmiocie działalności statutowej organizacji),
3) gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS lub z właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów)
5) deklaracje potwierdzające udział w realizacji zadania partnerów (jeśli zostali wskazani w ofercie).

6. Nieobowiązkowo do oferty można dołączyć rekomendacje, opinie dotyczące dotychczas realizowanych projektów lub inne załączniki, mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
7. Gminna jednostka organizacyjna lub komórka organizacyjna Urzędu Gminy odpowiedzialna za realizację zadania ma prawo żądać od podmiotu składającego ofertę innych dokumentów.
8. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby.
9. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
10. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie, powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie z odrębnym kompletem załączników.


V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oceny formalnej dokonuje pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciel jednostki lub komórki organizacyjnej Urzędu Gminy, zajmującej się realizacją zadań wskazanych w konkursie ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucane, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Karcie oceny formalnej, które umożliwią uzupełnienie braków w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez organizację zawiadomienia.
4. Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
5. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
6. Członkowie Komisji konkursowej dokonają oceny na podstawie wytycznych zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym i kryteriami oceny zawartymi w Karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
7. Procedurę przeprowadza się również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta realizacji zadania.
8. Konkurs rozstrzyga Wójt, który dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji.
9. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
10. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

VI. Zrealizowane przez organ administracji w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku 2013 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


W bieżącym roku nie zlecano zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.W roku 2013 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 8 000 zł (zrealizowano 1 zadanie).W roku 2013 nie udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

WójtTomasz Waruszewski

Załączniki

Share